Klassiker i nyutgivelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nettleton, Sarah

  The sociology of health and illness

  3. utg. 292 s, tab, ill. Cambridge: Polity Press, 2013. Pris GBP 20

  ISBN 978-0-7456-4601-5

  Helse og samfunn står i et gjensidig forhold til hverandre. Vår forståelse og håndtering av helse og sykdom er derfor i kontinuerlig endring, i takt med helsemessige, kulturelle, medisinskfaglige, teknologiske og organisatoriske endringer. Dette er hovedtemaet i denne tredje og omfattende reviderte utgaven av Sarah Nettletons velkjente lærebok i medisinsk sosiologi, første gang utgitt i 1995. Boken er dagsaktuell og praksisrelevant i den forstand at den tar for seg hvordan samfunnsmessige endringer påvirker det meste av det som har med helse og sykdom å gjøre, inkludert implikasjoner for praksisutøvelsen. Den er relevant for både forskere, klinikere og studenter i medisinske fag.

  Boken spenner over et bredt felt både tematisk og teoretisk, samtidig som den går i dybden på sentrale dagsaktuelle temaer. Fordelt på ti kapitler tar forfatteren systematisk for seg de mest grunnleggende temaene i den medisinske sosiologien. Begreper som helse, sykdom, kultur, rolle, stigma, risiko, kronisk sykdom, kropp, medikalisering, profesjon og konstruktivisme blir drøftet. Introduksjonskapitlet rammer det hele inn med en historisk orientert oversikt over medisinsksosiologiske tenkemåter, i tillegg til fagets relasjon til biomedisinen. Et hovedargument her er at grensene mellom medisin og medisinsk sosiologi blir stadig mer utydelige, og at de to fagene derfor blir mer overlappende.

  I de påfølgende ni kapitlene tar forfatteren for seg mer spesifikke empiriske emner. Kapittel 2 omhandler den medisinske kunnskapens forbindelse til den historiske og kulturelle konteksten den skapes og brukes i. Kapittel 3 og 4 handler om folkelige helseforståelser, kronisk sykdom og funksjonshemning. I kapittel 5 er temaet kroppen og ulike forståelser av den. Kapittel 6 dreier seg om relasjonelle aspekter knyttet til samhandling mellom pasient og behandler. I kapittel 7 diskuteres sosiale helseulikheter. Kapittel 8 berører helseprofesjonenes rolle og status. Kapittel 9 behandler helseteknologi, og kapittel 10 helsepolitikk. Avslutningsvis følger referanseliste på 30 sider og et stikkordregister.

  En bok med en bredde som dette står i fare for å bli overfladisk, men Nettleton har klart det kunststykket å sikre både bredde og dybde. Innsiktsfullt, grundig og samvittighetsfullt loser hun oss gjennom det ene temaet etter det andre, på en reflekterende og tillitvekkende måte. Både nybegynnere og de litt mer erfarne vil ha nytte av boken.

  Kvaliteten styrkes av at all tekst er forfattet av samme person. Mange lærebøker i medisinsk sosiologi er artikkelsamlinger med mangel på sammenheng og konsistens. Noe av det fine her er at de ulike kapitlene refererer til hverandre og således bindes sammen på en måte som gjør teksten til en konsistent helhet. Endringer i sykdomspanoramaet i retning av kroniske lidelser er en slik rød tråd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media