Fra en ubehagelig virkelighet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  García-Moreno, Claudia

  Riecher-Rössler, Anita

  Violence against women and mental health

  180 s, tab, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 79

  ISBN 978-3-8055-9988-7

  Her er en alvorlig melding fra «baksiden» av mange av klodens samfunn. Den handler om vold, nærmere bestemt om hvilke konsekvenser vold mot kvinner har for deres mentale helse.

  Redaktørene, to kvinnelige leger med forskningserfaring i denne tematikken, har i tillegg til egne studier samlet bidrag fra 20 fagpersoner. De har en dobbelt tematisk tilnærming: sammenhengen mellom kjønn og det å bli utsatt for vold, og sammenhengen mellom kjønnsrelatert vold og mental helse. Disse to emnene uttrykker både bokens styrke og dens begrensning – mens horisonten er global og geopolitisk, er forståelsesrammen tradisjonell og dualistisk.

  Styrken er bidraget fra forskere i kunnskapsfeltet kjønnsrelatert vold fra Midtøsten, Latin-Amerika, Sør-Asia, Sør-Afrika og Europa. Mens forekomst og omfang av slik vold i mange europeiske land – og i USA – har vært kartlagt i en del år, er slik forskning i sin spede begynnelse i de andre regionene.

  Vold mot kvinner på grunnlag av deres kjønn er et globalt fenomen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gitt belegg for tall i den kvinnelige befolkning som spenner fra 15 % (Japan), 21 % (USA), 25 % (Tyskland), 27 % (Finland) til 70 % (Etiopia og Peru). Det er fortsatt ikke helt avklart om disse tallene hver for seg virkelig speiler den sosiale virkeligheten for kvinner i de respektive land. Det er godt kjent at det i ulike kulturer og samfunn finnes ulike oppfatninger av hva kvinner må godta. Dessuten vet man at ulike måter å undersøke dette fenomenet på, frembringer forskjellige resultater. Derimot er det blant forskere i kunnskapsfeltet stor enighet om følgende: I alle samfunn i verden krenkes kvinner nettopp fordi de er kvinner. De krenkes i utstrakt grad i forbindelse med krig, flukt og store samfunnskriser. Og de krenkes mest i sin fertile livsperiode og da nettopp knyttet til og utøvd som kontroll av deres fertilitet og seksualitet.

  Jeg anser det som en utilgivelig mangel at forfatterne har begrenset sine bidrag til kun å omtale den «mentale» helsen. Finnes det fortsatt forskere som kan tenke seg at vold berører de mentale og emosjonelle aspekter av det å være menneske som atskilt fra den kroppslige helse?

  Denne tradisjonelle og dualistiske framstillingen av skadevirkningene av vold er ikke bare for begrenset. Den er også misvisende. Den utelater et stort og raskt voksende kunnskapsfelt om sammenhengen mellom såkalt giftig stress og dårlig helse. Giftig stress er en følge av kvinners avmakt i de fleste av verdens land, og deres utsatthet for relasjonell og strukturell vold er en kilde til kompleks og kronisk sykelighet som overskrider den tradisjonelle – men menneskeskapte – grensen mellom somatisk og mental helse.

  Violence against women and mental health – selv om den er viktig, vektig og forferdende – speiler følgelig bare «halve» sannheten om hva voldserfaring gjør med kvinners helse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media