Litt om alt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Faltin, Frederick

  Kenett, Ron

  Ruggeri, Fabrizio

  Statistical methods in healthcare

  491 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 80

  ISBN 978-0-470-67015-6

  La det være klart med en gang – dette er ikke en lærebok i statistikk. Fra jeg startet på første kapittel undret jeg meg over hvem denne boken egentlig er ment for. Det fikk jeg faktisk aldri helt klart for meg – til det favner boken for vidt. Redaktørene slår et slag for at helseforskningen, og spesielt helsetjenesteforskningen, bør utnytte statistiske metoder til kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring som vi normalt forbinder med kontroll av produksjonslinjer, men de begrenser seg ikke til dette temaet.

  Bidragsyterne begynner med å ta for seg en oversikt over legemiddelmyndighetenes retningslinjer med søkelys på statistisk analyse, og de fortsetter med å beskrive bruk av statistiske metoder i kliniske utprøvninger og utvikling av nye legemidler. Deretter følger temaer som systematiske effektanalyser («outcomes analysis») og statistisk prosesskontroll. Den siste halvdelen omhandler bruk av statistikk i helsetjenesten og problemstillinger som spenner fra kostnader til styring. Noen av kapitlene er relativt smale og viet enkeltprosjekter og doktorgradsarbeider, for eksempel en modell for optimalisert tildeling av nyrer til pasienter på venteliste for transplantasjon. Andre kapitler er mer generelle og omtaler for eksempel kostnad-nytte-analyser eller romlig statistikk og sykdomskart. Enkelte kapitler er lettleste og fri for matematiske formler, mens andre krever en del av leseren med hensyn til matematisk kompetanse.

  Det finnes en mengde faglitteratur som dekker alt fra elementær til avansert statistisk metode til bruk i klinisk og epidemiologisk forskning. Her har forfatterne en annen tilnærming, og de tar for seg helt andre emner enn man gjør i de tradisjonelle lærebøkene. Trolig er boken først og fremst ment for statistikere som arbeider innen helsetjenesteforskning. Forskere med medisinsk eller annen helsefaglig utdanning bør være fortrolig med, og opptatt av, statistisk metode for å ha glede av boken. For mange av kapitlene kreves en del forhåndskunnskap for at man skal kunne ha utbytte av lesingen, og boken egner seg i liten grad som en introduksjon til de forskjellige emnene. Teksten går for øvrig sjelden virkelig i dybden. Det lar seg heller ikke gjøre når man favner så bredt som her.

  Er det dermed bortkastet lesing? Absolutt ikke, men etter min oppfatning spriker temaene i litt for mange retninger. Boken er bedre egnet som et oppslagsverk eller en idébank enn som en bok man leser fra perm til perm.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media