Eva Skovlund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Skovlund

Eva Skovlund
04.05.2020
Funn i subgruppeanalyser fra kliniske forsøk er ofte omdiskuterte. Hvordan kan vi best skille mellom tilfeldige funn og faktiske forskjeller i effekt når det ser ut til at en gruppe pasienter har...
Eva Skovlund
15.11.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0383. I Tidsskriftet nr. 16/2019 på s. 1581 skal benevningen på y-aksen i figur 1 være Studie . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Eva Skovlund
18.11.2019
I en tid der alle går rundt med stor regnekraft så å si i lomma, er det egentlig ikke nødvendig å basere statistiske analyser på fordelingsantagelser. I stedet kan vi utnytte simuleringer til å...
Eva Skovlund
04.11.2019
Et generisk legemiddel har samme mengde virkestoff og samme eller lignende legemiddelform som et referanselegemiddel. Dokumentasjon av bioekvivalens baseres på sammenligning av farmakokinetiske...
Eva Skovlund, Stian Lydersen
20.11.2018
I mange randomiserte forsøk måler man en verdi både før behandling og ved oppfølging. Det er flere måter å analysere slike data på. I en randomisert studie ble effekten av en lav dose klonidin på...
Eva Skovlund
08.11.2018
I en klinisk studie har vi ofte flere målinger fra samme pasient, men det er pasienten som må være den primære analyseenheten, ikke hver enkelt måling. Å telle samme pasient flere ganger kan lede til...
Eva Skovlund
21.08.2018
Når man sammenligner effekt av forskjellige behandlinger, er det noen ganger tilstrekkelig å sammenligne andelen pasienter med en hendelse i løpet av en definert tidsperiode. Men ofte utnyttes...
Eva Skovlund
26.06.2018
Ordet «overlevelse» brukes ofte i medisinsk forskning, selv om den hendelsen man studerer, ikke nødvendigvis er død, men en hendelse som residiv eller kurasjon. Overlevelse fremstilles gjerne i form...
Eva Skovlund
12.06.2018
Mange medisinske problemstillinger dreier seg om tiden det tar til en bestemt hendelse inntreffer. Når man analyserer såkalte levetider, må man benytte spesielle metoder. Utfordringen er ikke først...
Eva Skovlund
26.06.2018
Anne Tjønndal Statistisk analyse i Stata 187 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018. Pris NOK 279 ISBN 978-82-02-51703-8 Skal du lære å bruke et nytt statistikkprogram? Stata er et utmerket...
Eva Skovlund
17.04.2018
Mange kliniske studier lykkes ikke i å påvise statistisk signifikante forskjeller i effekt, og disse blir ofte kalt «negative studier». Dette begrepet er etter min oppfatning uheldig fordi det kan...
Eva Skovlund
16.03.2018
Halvorsen har helt rett i at man skal tolke studier med lav styrke varsomt og kritisk. Det er ikke slik at en lav p-verdi fra en studie med lav styrke nødvendigvis må innebære at den sanne effekten...
Eva Skovlund
19.02.2018
I kontrollerte studier randomiserer man pasienter mellom to (eller flere) behandlinger for å unngå systematiske skjevheter. En rimelig analysestrategi for å dokumentere effektforskjell er selvsagt en...
Eva Skovlund
12.12.2017
Både i klinisk arbeid og i medisinske forskningsprosjekter anses det ofte som hensiktsmessig å klassifisere målte verdier som normale eller forhøyede. Når man skal utføre statistiske analyser, har...
Eva Skovlund
28.11.2017
Hvordan kan man dokumentere at to behandlinger har like god effekt? Det kan man faktisk ikke, men man kan vise at forskjellen i effekt er så liten at den ikke antas å ha klinisk betydning. I mange...
Eva Skovlund
13.11.2017
Hvordan tolker vi resultatet av en studie? Er det den absolutte differansen eller den relative effekten som er mest interessant? Basert på en metaanalyse av effekt av GLP-1-agonister ved type 2-...
Eva Skovlund
26.06.2017
Tall står helt sentralt i medisinen, men det er ikke nok å telle og måle. Tenk deg at du har en pasient som spør om hun bør begynne med statinbehandling fordi mange i hennes familie visstnok får slik...
Eva Skovlund
16.05.2017
Når data ikke er normalfordelt, vil mange velge å gjøre statistisk analyse ved hjelp av en ikke-parametrisk metode. Selv om ikke-parametriske metoder er fordelingsfrie og robuste mot ekstremverdier,...
Lars Gramstad, Eva Skovlund
04.10.2007
I kronikken Glukosamin – den store sukkerpillebløffen i Tidsskriftet nr. 16/2007 setter forfatterne spørsmålstegn ved kvaliteten på Legemiddelverkets godkjenningsprosedyrer og ber om at man tar til...
Torgeir Bruun Wyller, Eva Skovlund
17.06.2004
Vi har ingenting imot at forfattere som skriver i Tidsskriftet om krystallografi, fysikk eller dataprogrammering bruker ordet parameter i henhold til disse fagenes terminologi. Men praktisk talt alle...