Annonse
Annonse

Eva Skovlund

Artikler av Eva Skovlund

Eva Skovlund
16.03.2018
Halvorsen har helt rett i at man skal tolke studier med lav styrke varsomt og kritisk. Det er ikke slik at en lav p-verdi fra en studie med lav styrke nødvendigvis må innebære at den sanne effekten...
Eva Skovlund
19.02.2018
I kontrollerte studier randomiserer man pasienter mellom to (eller flere) behandlinger for å unngå systematiske skjevheter. En rimelig analysestrategi for å dokumentere effektforskjell er selvsagt en...
Eva Skovlund
12.12.2017
Både i klinisk arbeid og i medisinske forskningsprosjekter anses det ofte som hensiktsmessig å klassifisere målte verdier som normale eller forhøyede. Når man skal utføre statistiske analyser, har...
Eva Skovlund
28.11.2017
Hvordan kan man dokumentere at to behandlinger har like god effekt? Det kan man faktisk ikke, men man kan vise at forskjellen i effekt er så liten at den ikke antas å ha klinisk betydning. I mange...
Eva Skovlund
13.11.2017
Hvordan tolker vi resultatet av en studie? Er det den absolutte differansen eller den relative effekten som er mest interessant? Basert på en metaanalyse av effekt av GLP-1-agonister ved type 2-...
Eva Skovlund
26.06.2017
Tall står helt sentralt i medisinen, men det er ikke nok å telle og måle. Tenk deg at du har en pasient som spør om hun bør begynne med statinbehandling fordi mange i hennes familie visstnok får slik...
Eva Skovlund
16.05.2017
Når data ikke er normalfordelt, vil mange velge å gjøre statistisk analyse ved hjelp av en ikke-parametrisk metode. Selv om ikke-parametriske metoder er fordelingsfrie og robuste mot ekstremverdier,...
Lars Gramstad, Eva Skovlund
04.10.2007
I kronikken Glukosamin – den store sukkerpillebløffen i Tidsskriftet nr. 16/2007 setter forfatterne spørsmålstegn ved kvaliteten på Legemiddelverkets godkjenningsprosedyrer og ber om at man tar til...
Torgeir Bruun Wyller, Eva Skovlund
17.06.2004
Vi har ingenting imot at forfattere som skriver i Tidsskriftet om krystallografi, fysikk eller dataprogrammering bruker ordet parameter i henhold til disse fagenes terminologi. Men praktisk talt alle...
Torgeir Bruun Wyller, Eva Skovlund
01.04.2004
To statistiske uttrykk misbrukes ofte, nemlig ordene parameter og korrelasjon/korrelere. Enkelte ganger har slikt misbruk funnet veien helt inn i Tidsskriftets spalter, men langt oftere ser vi det i...
Eva Skovlund
21.10.2004
Bjørndal, Arild Hofoss, Dag Statistikk for helse- og sosialfagene 269 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 325 ISBN 82-05-31608-2 Først ble jeg begeistret. Var det endelig utgitt en god...
Anne Berg Breen, Trine Elise Vaskinn, Åsmund Reikvam, Eva Skovlund, Harald Lislevand, Steinar Madsen
26.06.2003
Antikoagulasjon er livsnødvendig behandling for mange pasienter. Samtidig er det et problem at det terapeutiske vindu for behandlingen er smalt. Det er en krevende oppgave å holde...
Morten Lindbæk, Eva Skovlund
10.11.2002
Det er gått over 100 år siden det første kontrollerte kliniske forsøket. I 1898 undersøkte dansken J. Fibiger effekt av serumbehandling ved difteri. Pasienter som ble innlagt den ene dagen, fikk...
Eva Skovlund
08.09.2015
Without statistical methods, clinical medicine would not be where it is today Understanding of biology is the obvious cornerstone of clinical medicine. However, even when we claim to have a good...
Eva Skovlund, Sophie D. Fosså
10.09.2000
Prostataspesifikt antigen (PSA) er et protein som skilles ut av normale og maligne celler i prostatakjertelen. Antigenet kan påvises i blod, og det brukes som en markør for prostatakreft i...
Eva Skovlund
17.02.2005
Løvås, Gunnar G. Statistikk for universiteter og høgskoler 2. utg. 489 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Pris NOK 469 ISBN 82-15-00224-2 La det være sagt med en gang – dette er ikke en...
Eva Skovlund
18.02.2011
Martinussen, Monica Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag 343 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 429 ISBN 978-82-450-0888-3 Målgruppen er ifølge omslaget...
Eva Skovlund
29.10.2013
Faltin, Frederick Kenett, Ron Ruggeri, Fabrizio Statistical methods in healthcare 491 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 80 ISBN 978-0-470-67015-6 La det være klart med en gang...
Eva Skovlund
08.01.2013
Hva vil vi med alle p-verdiene? Man må vite hvilket spørsmål man stiller før man utfører en signifikanstest «Spør først, forsk siden,» oppfordret Are Brean i en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 12 – ...