Leseverdig om antisosialitet

Jan Ivar Røssberg Om forfatteren
Artikkel

Black, Donald W.

Bad boys, bad men

Confronting antisocial personality disorder (sociopathy). 2. utg. 318 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 15

ISBN 978-0-19-986203-0

Målgruppen er alle – både fagpersoner og menigmann – som ønsker å lære mer om antisosial atferd, psykopati, sosiopati og antisosial personlighetsforstyrrelse. Første utgave kom i 1999, og denne reviderte utgaven er oppdatert når det gjelder ny viten om antisosial personlighetsforstyrrelse. Spesielt er den oppdatert med tanke på kvinner som har en antisosial personlighetsforstyrrelse. Forfatteren er professor i psykiatri og har lang fartstid som forsker og skribent.

I de 10 kapitlene tar forfatteren i tur og orden for seg hvordan samfunnet og medisinen (psykiatrien) har sett på antisosiale trekk gjennom historien, symptomer og diagnostiske kriterier, årsaker – både miljø og biologi, ulike former for behandling, beskrivelse av personer med mer «velfungerende» antisosiale personlighetstrekk kontra den dårlig fungerende og alvorlig forstyrrede seriemorderen. Avslutningsvis er det en fyldig og beskrivende litteraturliste og forslag til videre lesning.

Boken er lettlest, og språket er flytende uten fagsjargong og fremmedord. En rekke illustrative og spennende pasienthistorier gir boken preg av å være en roman snarere enn en fagbok. Vi får komprimerte livshistorier som er illustrative for denne lidelsen, og som beskriver hvordan symptomene på antisosialitet kan forstås. Dette gjelder ikke minst mangelen på å føye seg etter sosiale normer, løgner, aggresjon, uro, uansvarlighet, mangel på anger og empati og kriminalitet. Personenes minimale evne til introspeksjon, til selv å ta ansvar for sine handlinger og å skylde på alle andre for hvordan de selv har det, blir godt beskrevet.

Boken gir et mer optimistisk bilde av behandlingen av personer med en antisosial personlighetsforstyrrelse enn tidligere bøker. Forfatteren hevder at det er blitt en myte blant fagfolk at ingen former for behandling hjelper for denne pasientgruppen. Selv om det ikke finnes mange gode randomiserte studier, hevder forfatteren at den pessimismen som har bredt seg, til dels er feil og må bekjempes. Kognitiv atferdsterapi blir beskrevet mest inngående.

Det finnes mange bra bøker om psykopati og antisosial personlighetsforstyrrelse på norsk. Boken til Dalsegg og Wesche (1) er et godt eksempel og utfyller Blacks bok på en glimrende måte. Dette gjelder både det faglige og det å prøve å forstå hva antisosial personlighetsforstyrrelse er, og hvordan personer med antisosial personlighetsforstyrrelse kan ramme personer de møter. Jeg kan trygt anbefale boken til leger i alle spesialiteter. Den beskriver et emne de fleste av oss vil ha befatning med i vår kliniske praksis.

Anbefalte artikler