Kunnskapsoppsummering om fedme

Samira Lekhal Om forfatteren
Artikkel

Rippe, James M.

Angelopoulus, Theodore J.

Obesity

Prevention and treatment. 417 s, tab, ill. Oxon: CRC Press, 2012. Pris GBP 95

ISBN 978-1-4398-3671-2

Målgruppen er fagpersoner som driver forebyggende arbeid og behandling av fedme og overvekt, altså primært helsepersonell. Medforfatterne har ulik faglig bakgrunn og yrkesmessig tilknytning innen medisin og helsefag, og listen over medforfattere består av flere som har bidratt betydelig til dagens kunnskap om overvekt, både basiskunnskap og behandlingsprinsipper. Hovedredaktør Rippe skriver selv at boken er ment å formidle kunnskap om alle sentrale emner rundt den overvektige pasienten. Dermed er den ment som et oppslagsverk for helsepersonell i deres kliniske virke, men også for studenter og andre som ønsker å øke sin kunnskap om fagfeltet.

De totalt 17 kapitlene er forfattet av Rippe selv og hans kolleger med ulik faglig tilnærming. Det er to hoveddeler. Første del formidler basiskunnskap med oversikt over patofysiologi, epidemiologi, kosthold, fysisk aktivitet etc. Den andre delen omhandler overvekt i relasjon til sykdom, blant annet hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft. Et eget kapittel omhandler behandling av overvekt hos barn og unge. Boken refererer i stor grad amerikanske tall og reflekterer også den amerikanske helsetjenesten i delene som omfatter behandling. Rippe selv innleder med stort engasjement og poengterer viktigheten av helhetlig forståelse og forebyggende arbeid.

Språket er lett, og medisinske termer er forklart underveis slik at stoffet blir lett tilgjengelig. De ulike kapitlene er skrevet uavhengig av hverandre, noe som medfører en rekke gjentakelser. Etter alle de faglige kapitlene er det en referanseliste. Det er noen oversiktsfigurer og illustrasjoner, men teksten kunne med fordel vært rikere illustrert for å skape mer dynamikk i det visuelle utrykket. Flere oversiktsfigurer og bilder ville også gjort det lettere å bruke den som et oppslagsverk. Enkelte kapitler inneholder svært gode oversikter over publiserte studier og sentrale funn.

Rippe har samlet betydelig kunnskap, og boken fungerer godt som en kunnskapsoppsummering. Det faglige innholdet dekker utredning, biologiske årsaker til fedme, somatiske følgetilstander ved fedme og utredning og behandling. Det er også egne kapitler som dekker ernæring og fysisk aktivitet. Fedme i relasjon til psykososiale faktorer og psykisk helse er noe mer beskjedent drøftet.

Forfatterne beskriver godt det komplekse og utfordrende ved overvekt og fedme, og utgivelsen vil definitivt kunne bidra til økt kunnskap hos helsepersonell. For helsepersonell som jobber i Norge, synes jeg imidlertid vi har litteratur skrevet av norske forfattere som i større grad reflekterer nordiske forhold. Som Rippe selv understreker, økt kunnskap er helt nødvendig hvis vi skal være i stand til å møte fremtidige utfordringer både i forhold til forebygging og behandling av overvekt og fedme.

Anbefalte artikler