Hudceller ble til insulinproduserende celler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forskere har omdannet hudceller til celler som utskiller insulin uten å gå via induserte stamceller og uten bruk av virus.

  Å lage pluripotente stamceller fra ulike kroppsceller gir store muligheter, men slike stamceller er gjerne labile, og man frykter at virus som brukes under omdanningen kan være kreftfremkallende. Forskere har nå lykkes med å omdanne hudfibroblaster direkte til celler som utskiller insulin (1). Fibroblaster ble først dyrket i 18 timer med 5-azacytidin, som hemmer DNA-metyltransferase, etterfulgt av en 36 dager lang prosedyreprotokoll som induserte endokrin pancreasdifferensiering. Etter at cellene så ble implantert subkutant hos mus med diabetes, fikk musene normal glukosetoleranse. Da cellene ble fjernet noen måneder senere, ble musene igjen hyperglykemiske. Studien representerer et lovende terapeutisk perspektiv for diabetes, skriver forfatterne.

  – Direkte omprogrammering av differensierte celler til andre differensierte celletyper er et betydelig fremskritt i utviklingen av celleterapiprotokoller, sier professor Philippe Collas ved Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Metoden som disse forskerne har utviklet, destabiliserer epigenomet og gjør at kromatinet «åpnes opp». Dette gir nye differensieringsmuligheter uten å måtte gå veien om pluripotente celler.

  – Udødeliggjøring av celler kan medføre risiko for kreftutvikling, for eksempel er embryonale stamceller karsinogene. En trygg celleterapiprosedyre forutsetter ikke udødeliggjøring av de programmerte cellene; så lenge de omprogrammerte cellene utøver sin funksjon i kroppen, er det bra. Denne studien åpner for spennende terapeutiske muligheter for sykdommer eller skader som krever erstatning av celler eller vev, sier Collas.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media