Tenkningens feilbarlige maskineri

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kahneman, Daniel

  Tenke, fort og langsomt

  552 s, tab, ill. Oslo: Pax Forlag, 2012. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-530-3552-9

  Daniel Kahneman (f. 1934) er psykolog og ble i 2002 tildelt nobelprisen i økonomi for sin forskning innen kognitiv psykologi, hvor han har gitt banebrytende bidrag for vår forståelse av beslutninger under usikkerhet.

  I Tenke, fort og langsomt, som nå foreligger i norsk oversettelse, formidler han denne kunnskapen. Det er et omfattende verk med fem deler og 39 kapitler, en innledning, en konklusjon og to originalartikler. Kahneman viser seg som en svært god formidler, og selv om teksten er omfattende, er den lett å lese.

  Amos Tversky (1937 – 1996) samarbeidet tett med Kahneman gjennom en årrekke, og det var deres felles forskning som førte til at Kahneman fikk nobelprisen. De to møttes i Israel i 1969, og sammen forsøkte de å utforske hvorfor mennesker ikke alltid er gode intuitive statistikere. Den rådende oppfatningen innen samfunnsvitenskapen var at mennesker i utgangspunktet er rasjonelle, men blir påvirket av følelser. Kahneman og Tverskys forskning utfordret dette paradigmet. De utviklet eksempler og problemer som de siden testet empirisk, og fant at beslutninger ble påvirket av ulike former for «kognitiv bias». De konkluderte med at det er selve hjernens måte å operere på, som gjør oss sårbare for systematisk bias. De kunne blant annet dokumentere hvordan formuleringen av valgalternativene, såkalte «framing effetcs», påvirket menneskers beslutninger.

  I boken omtaler Kahneman tenkningens system 1 og system 2, hvor det første systemet virker automatisk og hurtig, mens det andre systemet er tuftet på konsentrasjon og virker langsommere og arbeider systematisk. Forfatteren kretser rundt spenningen mellom disse systemene og måter å forholde seg til verden og beslutninger på. Det er lett å se at system 1 har vært, og er, et fortrinn når det gjelder overlevelse, men måten det opererer på, gjør det samtidig sårbart for å begå feil. Kahneman tror det er mulig for system 2 å rettlede system 1. Dette forutsetter imidlertid at vi har innsikt i og erkjenner hvordan våre tankeprosesser virker og hvordan konteksten kan påvirke vår vurdering av informasjon.

  Boken inneholder en lang rekke eksempler, hvor man selv får anledning til å teste egne vurderinger. Man for økt forståelse for hvorfor det kan være nyttig å kvalitetssikre beslutninger, for eksempel gjennom bruk av sjekklister eller andre former for beslutningsstøtte.

  Innsiktene fra forskningen som formidles, har en vidtrekkende relevans, også innen medisin. Leger fatter en rekke medisinske beslutninger daglig, og leger formidler informasjon som bidrar til å innramme beslutningene pasienter tar. Jeg tror de fleste vil ha utbytte av å lese denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media