Skriv norsk

Einar Kringlen Om forfatteren
Artikkel

Klyve, Arne

Severud, Jon

Ordbok for underklassen

Slå tilbake mot byråkratispråk og nyord fra næringslivet. 125 s, ill. Oslo: Spartacus, 2013. Pris NOK 299

ISBN 978-82-430-0707-9

Arne Klyve, undervisningssjef ved Bergensklinikkene, og Jon Severud, norsklektor, har med denne korte boken gitt oss en oversikt over det mylder av uforståelige nyord som har invadert oss de siste årene. På en måte er det merkelig at ingen har gjort dette før.

New Public Management er et begrep som har vært benyttet til å beskrive en rekke «reformer» innenfor det offentlige de siste 20 – 30 årene. Ifølge New Public Management vil en markedsorientering skape en mer dynamisk offentlig sektor og et billigere tilbud av offentlige tjenester uten negative bieffekter. Reformiveren har imidlertid ført til et voldsomt byråkrati, ikke minst innen helsevesenet og undervisningssektoren, og ofte intetsigende, språklig svada.

I alfabetisk orden omtaler forfatterne, til dels med humor, ord som er blitt gjengs i politikk og medier, fra agenda og analog læringsplattform til arbeidsplanfestet tid, arbeidstidsavtale, balansert målstyring, biomasse, coaching, dialogmøter, effektiviseringsgevinst, fokus, gjennomføringsgrad, helseforetak, implementering, kunnskapsløftet, lesestrategiskolering, målstyring, nærværsplaner, OPS, rammefinansiering, samhandlingsreform, tellekanter, utfasing, ventelistegaranti og så videre.

I gamle dager hadde båter, tog og buss passasjerer, leger hadde pasienter og skoler elever. Nå blir slike ord forsøkt erstattet av «kunder» eller «brukere». Medisinere har også latt seg blende av nyspråket. En del psykologer som misliker alt som smaker av medisin, har for eksempel brukt «klienter» om pasienter, og flere psykiatere har plapret etter. For øvrig hører vi at psykologer har vedtakskompetanse (postbud har sikkert frankeringskompetanse).

Kvalitetsreformen innen universitetene skulle vel bedre kvaliteten, men kvaliteten gikk ned fra hovedfag på seks år til master på fem og cand.mag. fra fire år til bachelor på tre. Det er tydeligvis ikke nok å være aktiv, man bør være proaktiv.

Ikke minst politikere har tatt i bruk New Public Management-språket. Jan Tore Sanner interpellerer i Stortinget «om hvilken strategi regjeringen har for å stimulere til en bærekraftig vekst som kan trygge velferden, med effektivisering og modernisering av offentlig sektor».

Grete Faremo, APs språklige tåkefyrste, er ikke i krig i Libya, men er med i en internasjonal væpnet konflikt, og de knapt 600 bombene vi slapp over Libya i 2011, var ikke krig, men et oppdrag.

Bjarne Håkon Hanssen gikk fra en ministerpost til verdiskapende arbeid i et konsulentfirma. «Til nå har jeg bare brukt penger, nå skal jeg over i det private næringsliv for å skape verdier.» For å skape verdier, eller som det ofte heter i dagens språk, levere varer, skal man helst fakturere kunder, flytte papirer på børsen eller arbeide i PR-bransjen.

Det er en nyttig bok forfatterne har skrevet.

Anbefalte artikler