Nyttig for pårørende til pasienter med demens

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lipton, Anne M.

  Marshall, Cindy D.

  The common sense guide to dementia for clinicians and caregivers

  206 s, tab. Heidelberg: Springer, 2013. Pris EUR 30

  ISBN 978-1-4614-4162-5

  Målgruppen er først og fremst pårørende til pasienter med demens. «Caregiver» er et videre begrep enn pårørende og omfatter alle som står personen med demens nær, både familie, venner, frivillige og helsepersonell. «Alle som spiller en viktig rolle i omsorgen for pasienten.» Forfatterne retter seg direkte til omsorgspersonen og omtaler personen med demens som «your loved one».

  Boken er skrevet av en nevrolog og en alderspsykiater som begge har stor innsikt i, og erfaring med, demenssykdommen. Målet er å hjelpe pårørende med kunnskap, forståelse og praktiske råd i hele sykdomsforløpet.

  Kapitlene er oversiktlige og omhandler demens, symptombilde, hvordan og når søke lege, behandlingsstrategier, APSD-problematikk, jus og økonomi, pleie og omsorg og livets sluttfase. Hvert kapittel kan leses selvstendig og ender opp i konklusjoner og tilrådinger. Det er ingen bilder, tabeller eller illustrasjoner. Hvert kapittel har henvisninger til slutt. Språket er lett og forståelig.

  Forfatterne er fra USA, og referanser til Internett-sider, en del praktiske råd om jus, privat og offentlig pleie osv. bærer preg av amerikanske forhold og kan ikke direkte overføres til norske. Likevel er problemstillingene generelle, og det er et vell av gode råd og tips. Det blir en del gjentakelser og noen steder mange detaljer, men budskapet kommer likevel klart frem.

  Bortsett fra det som er spesielt amerikansk, understreker forfatterne svært relevante poenger, for eksempel betydningen av at den nære pårørende alltid er med til legen og har med forberedt skriftlig materiale, og at det ikke er meningsfylt å flytte personen med demens fra eget hjem til omsorgsbolig, hvis boligen ikke har mer omsorg enn hva man kan få i hjemmet.

  Jeg finner ingen faktiske feil, kanskje bortsett fra at det nevnes at ca. 50% av pasienter med Parkinsons sykdom utvikler demens – tallet er vel noe høyere. Videre antyder man at kolinesterasehemmere kan være nyttige ved frontotemporallappsdemens, hvilket vel er tvilsomt.

  Jeg tror denne boken vil være svært nyttig for pårørende til personer med demens og også for andre som kommer i nær kontakt med demenssykdommen, inkludert helsepersonell.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media