Godt om samfunn og psykisk helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norvoll, Reidun

  Samfunn og psykisk helse

  Samfunnsvitenskapelige perspektiver. 384 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 445

  ISBN 978-82-05-40913-2

  Denne antologien er en videreføring av Samfunn og psykiske lidelser. Samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon, som utkom i 2002. Målgruppen er ikke nærmere definert, men boken gir nyttige perspektiver for alle som jobber i psykisk helsevern.

  Del 1 er en innføring i ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver på psykisk helse, og forfatterne presenterer de mest relevante teoriene. De drøfter også sentrale temaer som makt og kontroll. I del 2 tar forfatterne for seg ulike aspekter ved sosial inklusjon, levekår og velferdspolitikk. I del 3 setter de søkelyset på styring, organisering og brukerbevegelse. Til sammen er det 12 kapitler. I tillegg finnes en meget omfattende litteraturliste. Boken er grundig, nyansert og gir et solid inntrykk. Den er godt skrevet og ganske lett å lese.

  Forfatterne retter søkelyset mot og drøfter kunnskapsgrunnlaget for tenkning innenfor behandlingsapparatet, styringssystemene og politikken. Intensjonen er å bidra til «et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesen og å øke bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis».

  Selv om jeg som psykiater forsøker å bruke et bio-psyko-sosio-kulturelt perspektiv i min tilnærming til mine pasienter, ble jeg utfordret i mitt tenkesett gjennom den brede omtalen av aktuell samfunnsvitenskapelig teori og forskning.

  Brukernes stemme står sentralt. Forfatterne tar et historisk tilbakeblikk på en «sosial bevegelse blant mennesker med psykiske lidelser», drøfter ulike perspektiver på brukermedvirkningspolitikk og brukermedvirkning som ny styrings- og maktform. De presenterer mye forskning med utgangspunkt i pasientopplevelser: De viktige møtene, sett fra pasientene, er ikke alltid det behandlerne beskriver som de «gylne øyeblikk». Dette er tankevekkende lesing.

  Viktigheten av å være i arbeid får en grundig omtale og knyttes til bedringsperspektivet og forskningen relatert til dette. Vi blir påminnet om at hjelpeapparatet og samfunnet er kommet til kort i å få pasienter med psykiske lidelser ut i det alminnelige arbeidslivet. I kapitlet om bruk av tvang i psykiske helsetjenester gir man en uvanlig bred og god fremstilling av feltet – ikke uten utfordringer for praktikere og ledere. Tidligere hadde vi et fagområde som het sosialpsykiatri. Boken er en påminnelse om perspektivene der psykisk helse og samfunn knyttes sammen.

  Når temaet psykiatri og samfunn tas opp i internundervisningen, har jeg tenkt å anbefale kapitler fra denne teksten for våre leger i spesialisering i psykiatri. Debatt kan det også bli …

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media