God innføring i psykologisk førstehjelp

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Raknes, Solfrid

  Haugland, Bente Storm Mowatt

  Psykologisk førstehjelp

  Veiledning for bruk i førstelinjen. 88 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 165

  ISBN 978-82-05-45108-7

  Dette heftet er primært laget som en utvidet og mer generell veiledning for blant annet helsesøstre og foreldre ved bruk av det psykoedukative selvhjelpsmaterialet Psykologisk førstehjelp. Dette bygger på grunnelementer innen kognitiv atferdsterapi.

  Plagsomme eller skremmende tanker konkretiseres og visualiseres ved tekst og en rød plastfigur, og hjelpsomme tanker ved hjelp av en grønn plastfigur. I tillegg er det en blokk med «hjelpehender» for utfylling av tanker. Målgruppen er barn og unge som trenger hjelp med symptomer som er plagsomme for barnet eller familien, for eksempel angst, depresjon, søvnvansker eller sosiale vansker.

  Førsteforfatter utga dette materialet i 2010, og det blir nå i økende grad benyttet som et lavterskeltilbud i førstelinjetjenesten. Man har imidlertid etterlyst mer utfyllende informasjon beregnet for helsesøstre og foreldre. Det foreligger her.

  Forfatterne er psykologspesialister, og i tillegg takker de en rekke erfarne fagfolk for støtte. Både tekst og referanser bekrefter en faglig bred tilnærming, bygd på det gjensidige forholdet mellom tanker, atferd, kroppsreaksjoner og følelser. «Ved å bevisstgjøre og hjelpe barn og unge til å endre for eksempel tanker eller adferd, vil også vanskelige følelser som sinne, skam eller angst kunne dempes eller håndteres.» Her er gode illustrasjoner av hjelpehender med fem fingre og kliniske eksempler: Hva skjer?, Følelser, Rødtanker, Grønntanker, Hva kan jeg gjøre? og Hvem kan hjelpe meg?.

  Gode eksempler og realistiske beskrivelser av utfordringer, som motivasjon for endring, samarbeid med foreldre og tidsbruk, bidrar til at det er lett å gi dette heftet en meget positiv evaluering. Min eneste betenkning er tittelen på metoden. Psykologisk førstehjelp er i heftet definert som «selvhjelpsmateriell for barn i alderen 8 – 12 år og ungdom 13 – 18 år», men begrepet omfatter egentlig mye mer enn det som dekkes av denne modellen. En noe mer spesifikk betegnelse på materiale og metode ville vært hensiktsmessig.

  Men dette er ikke til hinder for at jeg vil anbefale at både dette heftet og materialet blir godt kjent og brukt i førstelinjetjenesten. Det kan være nyttig for fastlegene å kjenne til psykologisk førstehjelp. Jeg håper også at helsesøstertjenesten bygges videre ut, både kvantitativt og kvalitativt, for å bidra til økt forståelse for og et bedre tilbud til barn og unge med psykiske symptomer og vansker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media