Oversiktlig og velskrevet om hepatitt C

Olav Dalgard Om forfatteren
Artikkel

Jensen, Donald

Reau, Nancy

Hepatitis C

210 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 23

ISBN 978-0-19-984429-6

Om lag 20 000 personer i Norge har kronisk hepatitt C og står i fare for å utvikle cirrhose med tilhørende komplikasjoner. De fleste innen helsevesenet vil før eller senere komme borti denne problemstillingen, og en bok om temaet ønskes derfor velkommen.

En av flere slike bøker er Hepatitis C, som er redigert av Donald Jensen og Nancy Reau, velrenommerte fagfolk innen feltet. Målgruppen er i hovedsak leger som behandler pasienter med hepatitt C. Temaene er epidemiologi, naturlig forløp, diagnostikk, patologi og behandling av sykdommen. Hovedtyngden er lagt til behandling.

Boken er oversiktlig, velskrevet og egnet til oppslag i en hektisk hverdag, men bildekvaliteten er ikke god.

I kapitlet om epidemiologi retter forfatterne søkelyset mot amerikanske forhold, og det er dermed mest av akademisk interesse for norske leger. Det er allikevel bemerkelsesverdig at de ikke legger større vekt på at 8 av 10 smittede, både i USA og Europa, er smittet gjennom sprøytemisbruk. Både forebygging og behandling må skje med dette for øyet, uten at forfatterne gir særlig innsyn i denne viktige siden av hepatitt C-problematikken.

Med hensyn til behandling legger forfatterne naturlig nok hovedvekten på pegylert interferon og ribavirin, som har vært ryggraden i dagens behandling siden 2002. På grunn av hyppige og til dels alvorlige bivirkninger er de imidlertid utfordrende å administrere. Forfatterne tar grundig opp håndtering av bivirkninger og foreslår individualiserte behandlingsopplegg.

I 2011 kom førstegenerasjons hepatitt C-virus (HCV)-proteasehemmere. Disse ser ut til å bli erstattet med nye proteasehemmere og polymerasehemmere allerede i 2014. De neste årene forventes ytterligere direktevirkende antivirale midler mot hepatitt C å nå markedet, noe som ganske snart vil gjøre pegylert interferon og ribavirin overflødige.

Hepatitt C-behandling er det mest dynamiske feltet innen infeksjonsmedisin for tiden, og vil man være oppdatert, er nok elektroniske tidsskrifter langt å foretrekke fremfor bøker som nærmest er utdaterte før de forlater trykkeriet.

Anbefalte artikler