Oversiktlig lærebok om epilepsi hos barn og ungdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wheless, James W.

  Clarke, David F.

  McGregor , Amy L.

  Epilepsy in children and adolescents

  378 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 100

  ISBN 978-0-470-74123-8

  Dette er en lærebok som gir en oversiktlig, kortfattet og god innføring i epilepsi som oppstår i barne- og ungdomsårene. Forfatterne er amerikanske barnenevrologer/epileptologer, som også har betydelig vitenskaplig erfaring med tallrike publikasjoner bak seg. Referansene er omfattende og oppdaterte og gir god mulighet til videre fordypning. Dette er åpenbart ment som en innføring i et stort tema, og noen kapitler er etter mitt skjønn vel summariske. At boken er på engelsk er ingen hindring ettersom språket er enkelt og lettfattelig.

  Boken åpner med epidemiologi og psykososiale forhold. I dette fagfeltet har det vært et paradigmeskifte i den senere tid, idet man ikke lenger ser på psykiatriske lidelser kun som forårsaket av de psykososiale belastningene som ofte følger med diagnosen. Forfatterne legger stor vekt på patofysiologiske fellesnevnere ved epilepsi og psykiatri.

  AD/HD, angst og depresjon er beskrevet som de hyppigst forekommende komorbide tilstandene. Den omdiskuterte advarselen fra U.S. Food and Drug Administration om økt risiko for suicidalitet ved behandling med antiepileptika er også kort omtalt. Jeg savner en bredere omtale av kognitive problemer hos barn med epilepsi. Det er relevant både hos barn som fungerer innen «normalområdet» og hos barn med psykisk utviklingshemning og epilepsi. Det første kapitlet har kun noen få ord om dette.

  Boken dekker de viktigste epilepsisyndromene som debuterer i barne- eller ungdomstiden, med forekomst, ytringsform, diagnostikk og behandling. Under utredning er både EEG og bildediagnostikk viktig, og dette er viet egne kapitler. Det er mange illustrative eksempler på EEG ved forskjellige epilepsisyndromer, og det finnes også en nyttig oversikt over hvilken undersøkelse som bør rekvireres ved forskjellige problemstillinger.

  Forfatterne har gitt en svært kort beskrivelse av klassifikasjon av anfall. Dette er såpass fundamentalt at jeg synes det burde vært dekket bredere. Det har blant annet relevans for valg av antiepileptikum.

  Boken inneholder oppdatert informasjon om behandling i form av kirurgi og ketogen diett. De fleste klinikere vil allikevel ha mest nytte av kapitlene om antiepileptika. Forfatterne beskriver godt hvilke avveininger som må gjøres ved oppstart og seponering av medikamenter, og det er et eget kapittel om bivirkninger. Det er også et svært leseverdig kapittel om antiepileptika, farmakokinetikk og interaksjonerer.

  Jeg anbefaler boken for lesere som ønsker en kortfattet, praktisk og oppdatert innføring i dette emnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media