Laboratoriemedisin for sykepleiere og annet helsepersonell

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Higgins, Chris

  Understanding laboratory investigations

  A guide for nurses, midwifes and healthcare professionals. 3. utg. 416 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-470-65951-9

  Dette er en lærebok i laboratoriemedisin beregnet på sykepleiere og annet hjelpepersonell.

  Boken er inndelt i seks deler, der del 1 er en beskrivelse av ulike typer laboratoriemedisin og prinsipper for laboratorietester, med sentrale begreper som referanseområder, enheter og ulike prøvetakingsmetoder. Del 2 og 3 er viet klinisk kjemi, der sentrale ana-lyser, som glukose, elektrolytter, syre-base, hjerte-, lever- og nyremarkører, hematologi og koagulasjonsanalyser, gjennomgås grundig. I denne delen presenteres også et fåtall farmakologiske analyser. Del 4 er viet transfusjonsmedisinske analyser, del 5 mikrobiologiske tester i urin og blod og del 6 screeninganalyser hos nyfødte og av cervixpatologi.

  Hver del består av beskrivelse av de ulike analysene, inkludert fysiologi, prøvetakingsprosedyrer og tolkning av svar med referanseområder. Til slutt i hvert kapittel finner man en eller flere pasienthistorier med sentrale spørsmål til leseren.

  Det engelske språket er godt og lettfattelig, og illustrasjonene er informative og fine.

  Selv om de aller fleste emnene er korrekt fremstilt, er en del informasjon direkte feil. For noen emner er viktig informasjon utelatt, og vektingen av ulike temaer er ikke alltid like adekvat med tanke på brukergruppen som boken er beregnet på. Kapillær prøvetaking er for eksempel svært mangelfullt og til dels feil beskrevet med fem linjer – beklagelig ettersom dette er viktig kunnskap for sykepleiere og annet helsepersonell som ofte har som oppgave å ta kapillære blodprøver av pasienter. Til sammenlikning er analysen av bilirubin viet sju sider, noe som må sies å være i overkant i en bok som dette.

  Ettersom man allerede har en oppdatert lærebok i laboratoriemedisin på norsk, Undersøkelser ved sykdom av Oddvar Stokke og Tor-Arne Hagve,som er godt tilpasset ulike helsefaglige utdanninger, vil Understanding laboratory investigations etter min mening ikke fylle et behov i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media