Innføring i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ringdal, Kristen

  Enhet og mangfold

  Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utg. 532 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 559

  ISBN 978-82-450-1328-3

  Kristen Ringdal har lang erfaring som forsker og underviser innen samfunnsvitenskapelige fag, og han har med denne boken satt seg det ambisiøse målet å dekke metodiske aspekter ved hele forskningsprosessen. Til tross for at boken er ment som en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger, er også studenter i helsefagene angitt som målgruppe.

  Denne tredje redigerte utgaven er godt skrevet og har mange interessante eksempler. Leseren får først en oversikt over forskningsprosessen, en gjennomgang av sentrale vitenskapsteoretiske bidrag, en innføring i litteratursøk, måleutfordringer i samfunnsvitenskap og innsyn i forskjellige forskningsdesign og -strategier. Det er også en nyttig gjennomgang av utfordringer ved gjennomføring av spørreundersøkelser. Et eget kapittel er viet kvalitativ design, men det er på de kvantitative metodene Ringdal er mest på hjemmebane. Vi får en gjennomgang av sentrale analyseteknikker, fra enkel beskrivende statistikk til mer kompliserte modeller, for eksempel regresjons- og faktoranalyser. Avslutningsvis drøfter forfatteren forskningsetikk og kjennetegn ved den vitenskapelige skriveprosessen.

  Forfatteren har ikke gjort det lett for seg selv når han begir seg ut på et så omfattende arbeid uten bidrag fra andre medforfattere. Den brede tilnærmingen har nok også ført til at enkelte deler blir for overfladisk dekket. Selv om han skriver godt og beskrivende om kompliserte analyseteknikker, konkurrerer teksten med tilgjengelig litteratur som går langt mer spesifikt til verks om de enkelte metodene. Personlig kunne jeg også ha ønsket et større sammenfall mellom de ulike delene. For eksempel kunne drøftingen om årsak og virkning i forskning vært trukket mer inn i begrunnelser for analytiske strategier og valg av statistisk innfallsvinkel.

  Siden eksemplene er mindre relevante for helsefag, og sentrale metoder og design i medisinsk forskning i liten grad berøres, vil jeg ikke kunne anbefale boken til bruk innen helsefaglige studier eller for helsepersonell. Nyere epidemiologisk litteratur og innføringsbøker i medisinsk statistikk vil nok være bedre egnet for oss som sysler med kvantitativ helsefaglig forskning. Som en innføringsbok i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode er den imidlertid et imponerende stykke arbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media