God norsk oppsummering av kunnskapsstatus om angstlidelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvale, Gerd

  Havik, Odd E.

  Heiervang, Einar R.

  Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling?

  226 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-15-01879-9

  En rekke fagfolk bidrar i denne boken, som har sitt utspring i presentasjoner holdt på en konferanse i desember 2010, arrangert av Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser, Helse Vest. Ambisjonen er å beskrive forskningsbasert viten om diagnostikk og behandling av angstlidelser ut fra en kognitiv atferdsterapeutisk modell, i tillegg til å belyse hvordan man best sikrer at kunnskapen blir implementert i klinisk praksis.

  De 19 kapitlene er oppdelt i fire bolker. I de fem første kapitlene gir forfatterne en generell innføring i angstlidelsenes epidemiologi, helsemyndighetenes planer og evidensgrunnlaget for kognitiv atferdsterapi ved angstlidelser. De neste sju kapitlene omhandler behandling av angstlidelser hos voksne. Kognitiv atferdsterapi ved panikklidelse, sosial angstlidelse, tvangslidelser og odontofobi beskrives. Også veiledet selvhjelp, fysisk aktivitet som behandling og «mindfulness»-baserte intervensjoner er viet egne kapitler. Bolken avsluttes med et interessant kapittel om betydningen av såkalte spesifikke faktorer ved behandling av angstlidelser.

  I den neste bolken, kapitlene 13 til 16, beskrives kunnskapsbasert behandling av barn og unge med angstlidelser, eksemplifisert med beskrivelser av lavterskeltilbud, behandling av tvangslidelser og selektiv mutisme. De siste tre kapitlene er viet brukererfaringer fra henholdsvis lavterskeltilbud for voksne, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og poliklinisk behandling av tvangslidelse hos en voksen mann.

  Angstlidelser er blant de mest utbredte og kostbare lidelsene for samfunnet. I løpet av de siste tiårene er ny kunnskap generert og mer effektiv behandling utviklet. Forfatterne gir en bred og god innføring i temaet. Misforholdet mellom kunnskapsstatus og det reelle behandlingstilbudet drøftes, og tiltak for å rette på dette, som bl.a. oppbygging av OCD-team og lavterskeltilbud, beskrives. Stoffet er ryddig presentert. Klinikere, helseadministratorer på forskjellige nivåer og interesserte legfolk vil finne boken lærerik.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media