En helsedirektør for vår tid

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2013, 133: 838-40

I intervjuet med Bjørn Guldvog i Tidsskriftet nr. 8/2013 side 838 nevnes «helseøkonom Hans Petter Waaler». Det skulle stått: sosialøkonom Hans Thomas Waaler.

Vi beklager feilen.

Anbefalte artikler