Pasienters livsstil er vanskelig å endre

Sigurd Høye Om forfatteren
Artikkel

Én konsultasjon hos leger eller sykepleiere som er kurset i motiverende intervjuteknikk, fører ikke til endret livsstil hos pasientene.

Illustrasjonsfoto Image Source/NTB scanpix

Røyking, høyt alkoholforbruk, mangel på mosjon og usunt kosthold er de viktigste påvirkbare årsakene til sykelighet og død i den vestlige verden. En britisk forskergruppe har undersøkt om kurs i motiverende intervjuteknikk for ansatte i primærhelsetjenesten kan påvirke pasientenes livsførsel på disse fire områdene (1). Leger og sykepleiere ved 13 allmennlegekontorer ble kurset gjennom seminarer, e-læring og simulerte konsultasjoner. 831 pasienter som ut fra visse kriterier hadde en usunn livsstil, fikk en konsultasjon hos en kurset lege/sykepleier. 14 allmennlegekontorer med 996 tilsvarende pasienter fungerte som kontrollgruppe. Her ble det gjennomført vanlige konsultasjoner.

Etter tre måneder rapporterte pasientene i intervensjonsgruppen om uendret livsstil, men de hadde et større ønske om livsstilsendring og hadde gjort flere forsøk på å endre livsstil enn pasientene i kontrollgruppen.

– Denne studien bekrefter at én enkelt konsultasjon med motiverende intervju ikke er tilstrekkelig for å oppnå atferdsendring hos pasientene. Studier som viser effekt av motiverende intervjuer i allmennpraksis inneholder alle en mer omfattende intervensjon, med en viss grad av oppfølging av pasienten over tid, sier professor Arnstein Finset ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo.

– I en nederlandsk oversiktsartikkel publisert i Patient Education and Counseling i 2012, rapporterte man i 8 av 14 studier atferdsendringer som følge av motiverende intervjuer i primærhelsetjenesten. Dette tyder på at motiverende intervju kan være en god metode i allmennpraksis, men at oppfølging utover én enkelt konsultasjon er nødvendig, sier Finset.

Anbefalte artikler