Kort og godt om schizofreni

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Castle, David J.

  Buckley, Peter F.

  Schizophrenia

  2. rev. utg. 131 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 13

  ISBN 978-0-19-966618-8

  Forfatterne er internasjonalt velkjente forskere, klinikere og pedagoger innen psykosefeltet. I lommebokformat, kortfattet, men konsist og på engelsk presenterer de her en oppdatert oversikt over forskjellige forhold knyttet til schizofreni.

  I del 1 presenterer de mytene om lidelsen og vitenskapelige data om klassifikasjon, klinisk arbeid, komorbiditet, epidemiologi, forløp og prognose samt årsaksforhold.

  Del 2 omhandler behandling. Det er relativt detaljerte opplysninger om effekt og bivirkninger av psykofarmaka, en del om psykososial behandling og dessuten om spesielle kliniske situasjoner som krever en individuell tilpasning, som behandling hos kvinner i fertil alder, tidlig intervensjon ved første episode, når pasienten responderer dårlig på behandling, og ved atferdsforstyrrelser med utagering.

  Del 3 består av informasjon som er utarbeidet for pasienter, pårørende og de forskjellige aktørene innen helse- og sosialfeltet som tar vare på pasientene i forskjellige faser i sykdomsforløpet. Denne delen inneholder også detaljerte opplysninger om aktuelle psykofarmaka, og hvordan man skal ta vare på den somatiske helsen hos pasientene.

  Boken er lagt opp slik at den gir svar på en del vanlige spørsmål som stilles omkring årsaksforhold, prognose og behandlingsmuligheter. Det er mange gode, oppsummerende tabeller. Relevante områder berøres, men rammene gir ikke mulighet til å gå i dybden på alle områder. Det er imidlertid mange referanser og forslag til fordypningsstoff. Skriften er fint leselig selv om den er liten, men særlig eldre lesere vil kanskje måtte ty til lupe for å tyde noen av tabellene.

  Jeg anbefaler boken særlig til psykiatere, leger i spesialisering, psykologer, spesialsykepleiere og interesserte allmennpraktikere, men det er mye nyttig stoff for alle andre som kommer i berøring med pasienter med schizofreni, enten det er som hjelpere eller pårørende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media