Dosering av aminoglykosid ved febril nøytropeni

Hanne Støre Valeur Om forfatteren
Artikkel

Én enkelt døgndose tobramycin gir like god effekt som tredelt dosering av midlet i behandling av febril nøytropeni hos pasienter med kreft.

Dag Torfoss. Foto Oslo universitetssykehus

I Norge behandles pasienter med febril nøytropeni empirisk med aminoglykosid dosert tre ganger i døgnet, i kombinasjon med penicillin. Lege og forsker Dag Torfoss har i sitt doktorgradsarbeid oppsummert studiene omkring dette behandlingsregimet ved feber etter cellegiftbehandling. Sju studier, alle norske, finnes på området. Alle viser at penicillin og aminoglykosid er effektiv og sikker initial behandling til denne pasientgruppen, forutsatt at antibiotikaregimet modifiseres hvis den kliniske tilstanden ikke er tilfredsstillende.

Hovedarbeidet i avhandlingen var en prospektiv randomisert klinisk studie hvor 174 voksne pasienter med febril nøytropeni ble inkludert. De ble enten behandlet med det tradisjonelle regimet med tre doser tobramycin i døgnet eller med én dose tobramycin i døgnet, begge i kombinasjon med penicillin. Pasientene ble fulgt i 30 dager etter behandlingsstart. Ingen var i septisk sjokk da behandlingen ble igangsatt.

– Studien viste at tobramycin gitt én gang i døgnet var like effektivt som det tradisjonelle regimet med tredelt dosering, sier Torfoss.

I begge gruppene var det 40 % av pasientene som ikke fikk endret antibiotikaregimet i forløpet av episoden med febril nøytropeni. Kreatininstigningen var svært moderat og lik i begge grupper. Ingen pasienter døde i forløpet av febril nøytropeni. Nøytropenien varte gjennomsnittlig i ni dager i begge grupper.

– Denne studien viser at et forenklet behandlingsregime med penicillin og aminoglykosid, med færre doseringer og prøvetakinger av aminoglykosidkonsentrasjoner, gir like god effekt som det tradisjonelle behandlingsregimet. Det er også god grunn til å anta at penicillin og aminoglykosid gir mindre resistens enn bredspektrede β-laktamantibiotika, som er vanlig å gi i utlandet, avslutter Torfoss.

Disputas

Dag Torfoss disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 21.3. 2013. Tittelen på avhandlingen er Penicillin G plus an aminoglycoside in febrile neutropenia.

Anbefalte artikler