Hvor ble det av tiden?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vesentlig informasjon kan gå tapt ved oversetting eller omgjøring av tekst. Både i skjønnlitteratur og faglitteratur kan elementer i teksten rett og slett bli borte i oversettelsen, slik som tiden i FAST.

  Hjerneslag er en av de hyppigste årsakene til død og den vanligste årsaken til varig uførhet og funksjonstap i vestlige land (1). Grunnet en aldrende befolkning er det forventet at insidensen vil bli doblet i løpet av de neste 20 årene (2).

  Ved mistanke om hjerneslag bør pasienten innlegges i sykehus raskest mulig og vurderes for intravenøs trombolytisk behandling. Slik behandling kan gis innen 4,5 timer etter symptomdebut, men effekten er bedre jo tidligere det skjer (3). Det er estimert at man taper i underkant av to millioner nevroner per minutt ved et stort hjerneinfarkt (4). Tiden fra symptomdebut til behandling er derfor av avgjørende betydning. Trombolysefrekvens er en nasjonal kvalitetsindikator (5).

  FAST

  FAST

  Akronymet FAST ble introdusert i etterkant av en artikkel publisert i 1999 (6, 7). Bokstavene i akronymet står for «face», «arm», «speech» og «time», altså ansikt, arm, språk og tid. FAST kombinerer tre av de vanligste symptomene på hjerneslag (ansiktsskjevhet, parese i arm og språkvansker). Initialordet henviser til det engelske ordet «fast» – dette understreker viktigheten av å handle raskt.

  I tillegg til å være et enkelt og validert identifiseringsverktøy for helsepersonell er FAST blitt brukt i opplysningskampanjer i flere land. FAST formidler et enkelt budskap og foreslår en handlingsplan: Oppstår symptomer som ansiktsskjevhet, parese i arm eller språkvansker, må du handle raskt fordi tiden er av avgjørende betydning. En annen FAST-variant er Newcastle Face-Arm-Speech-Test (8), hvor de samme tre symptomene brukes.

  Språk og tale

  Språk og tale

  Også i Norge brukes FAST som et identifiseringsverktøy for helsepersonell. Det brukes også i opplysningskampanjer og profileres av bl.a. Helsedirektoratet (9), den offentlige helseportalen helsenorge.no (10), fagråd for hjerneslag i Helse Nord (11), Norsk helseinformatikk (12) og Landsforeningen for slagrammede (13). Dessverre har deler av FAST-budskapet blitt borte i den norske versjonen. På norsk står bokstavene for «fjes», «arm», «språk» og «tale», og peker på henholdsvis ansiktsskjevhet, parese i arm, språkvansker (afasi) og talevansker (dysartri). Tiden har altså forsvunnet en eller annen gang i oversettelsesprosessen – den er «lost in translation».

  FAST-testen er implementert i Helsedirektoratets nasjonale retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag (14). Tidsaspektet understrekes av tilleggsopplysningen «FAST = RASKT!», da det ikke lenger er gitt at pasienter, pårørende eller andre som tilfeldigvis er i nærheten av en person med symptomer på mulig hjerneslag automatisk tenker på det engelske ordet «fast». På norsk kan «fast» ha ulike betydninger, for eksempel hard, kompakt, sikker, stødig, pålitelig, regelmessig og varig – synonymer som ikke akkurat peker i retning av (kort) tid.

  SOS

  SOS

  Medisinske budskap og informasjonskampanjer bør være enkle å forstå, slik at informasjonen som mottas fører til endret atferd og handling. Skillet mellom språkvansker (afasi) og talevansker (dysartri) er ikke intuitivt for mannen i gaten. Etter vår mening hadde det derfor vært bedre å bruke S for «språk», for å poengtere betydningen av språk-/talevansker, og heller spart T-en til «tid».

  Videre kan det nevnes at Norsk Luftambulanse ikke bruker FAST, men heller vektlegger akronymet SOS («smile», «over hodet», «snakke») (15). Flere akronymer for samme problemstilling er ikke nødvendigvis gunstig, da det kan føre til forvirring og usikkerhet. Skal man huske FAST eller SOS? S for språk, smile eller snakke?

  FORT

  FORT

  Siden vi først er i gang med å nevne ulike akronymer, kan vi foreslå akronymet FORT. Bokstavene står for «fjes», «ord», «redusert kraft» og «tid». Initialordet understreker viktigheten av tiden, akkurat som FAST. Det burde dog være felles enighet i hjerneslagmiljøet om ett felles akronym som profileres både lokalt og nasjonalt og som brukes både av helsepersonell og i opplysningskampanjer.

  Publisert først på nett

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media