Serologisk prøvesvar på TBE-virus

Kjell-Ivar Helgestad Om forfatteren
Artikkel

Et interessant innspill – men i dette tilfellet passet klinisk bilde, sykdomsforløp og serologisk titernivå av anti-TBE. Titerstigningen inkludert serokonverteringen var signifikant (mer enn firedoblet). De diagnostiske kriteriene var oppfylt. Dessuten hadde pasienten oppholdt seg i et område hvor det var sannsynlig at virusinfisert flått kunne finnes – ut fra en forventet endemisk utvikling.

Likevel belyser Tveitnes og medarbeidere en problemstilling som må tas med i totalvurderingen ved diagnostisering av pasienter som behandles med intravenøst immunglobulin. Vi forventer livslang immunisering mot skogflåttencefalitt hos vår pasient. Det kan man vel ikke forvente dersom intravenøst immunglobulin alene skulle være årsak til serokonverteringen?

Anbefalte artikler