Nyttig om arbeidsmiljø

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Foss, Ørn Terje

  Jobbhelsa

  Helseboka for arbeidslivet. 509 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 629

  ISBN 978-82-05-39183-3

  Denne boken gir en omfattende oversikt over praktisk arbeidsmiljøarbeid. I forordet redegjør forfatteren godt for målsettingen. Den er ikke en lærebok i arbeidsmedisin, og det er andre enn leger som nok vil være den primære målgruppen. Mange leger kan imidlertid ha stor nytte av denne boken. Den er høyst relevant for arbeidsmiljøarbeid på sykehus, både for ledere og tillitsvalgte som ikke har spesielle forutsetninger i dette fagområdet. Den vil også være nyttig for bedriftshelsetjenesten, f.eks. leger med deltidsstilling som bedriftsleger eller allmennleger. I tillegg vil den være til nytte for tillitsvalgte, politikere og allmenheten.

  Boken er omfangsrik, men oversiktlig med en detaljert innholdsfortegnelse. Stikkordregisteret kunne likevel vært mer omfattende. Der er ni hovedkapitler: Forord, Arbeid og helse, Jobben som helsebelastning, Helsefremmede arbeidsplasser, Jobben som problemarena, Sykefravær og jobbnærvær, Arbeidsmiljøarbeid, Førstehjelp på jobben og Arbeidsmiljøressurser.

  Ørn Terje Foss har lang fartstid både som allmennlege og bedriftslege, og stiller sin erfaring til disposisjon for leseren, ikke minst ved å gi kortfattede råd, «Ørneråd». Han har utført et stort og nyttig arbeid og samlet mye informasjon som synes godt dokumentert. Spesielt er det hensiktsmessig med gode referanser til offentlig regelverk og utredninger. I tillegg inneholder boken personlige synspunkter og polemikk som krydrer fremstillingen.

  Personlig tror jeg kapitlene som går direkte på arbeidsmiljøarbeid, er mest konkrete og praktisk anvendelige. Imidlertid kan bredden i emnevalg ha ført til at boken blir noe ujevn og i forskjellig grad tilpasset ulike grupper lesere.

  Omfanget og prisen er i største laget, men alt i alt finner jeg at dette er en velskrevet bok som i det vesentlige er tilpasset formålet. Kapitlene som omtaler arbeidsmedisinske sykdommer og førstehjelp, bør kanskje overveies sløyfet i senere utgaver, da disse emnene vil være bedre dekket i andre publikasjoner. Boken vil da også bli mer konsentrert og håndterlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media