()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er ikke nytt å tenke flerfunksjonelt når nybygg skal oppføres. I Tidsskriftet nr. 12/1918 (Tidsskr Nor Lægeforen 1918; 38: 543) sto en liten sak om den nye avlusningsanstalten som skulle kombineres med en garasje for sundhetsvæsenets biler.

  Avlusningsanstalt og automobilgarage for Kristiania bys sundhetsvæsen. I Kristiania formandskaps møte 30te oktbr. forr. aar bevilgedes med 11 mot 9 st. 54 000 kr. til anlæg av en avlusningsanstalt til bruk i paakommende tilfælder. Sammen med anstalten skal bygges en automobilgarage for sundhetsvæsenets automobiler. Den av sundhetskommissionen foreslaatte inspektionsbil blev ikke bevilget.

  Stadsfysikus sees bl. a. at ha anført, at det «ikke ligger utenfor mulighetens grænser, at vi ved krigens ophør kan bli hjemsøkt av flektyfus». – Vergeraadet finder det av viktighet, at byen raader over et bad, hvor personer, voksne og barn, som utsættes eller anbringes til forpleining, med lethet kan befries for utøi, forinden de anbringes i sine forpleiningssteder.

  Anstalten skal bygges i tilknytning til interneringsanlægget paa Wahls plass.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media