Kan betablokkere gi lavere kreftdødelighet?

Kim K. Dysthe Om forfatteren
Artikkel

Norske data antyder dette, og funnene åpner for videre forskning.

Polarisert lysmikroskopisk bilde av krystaller av betablokkeren propranolol. Foto Science Photo/NTB scanpix

Studier tyder på at betablokkere kan ha gunstig effekt ved visse kreftsykdommer. Nå har forskere ved Oslo universitetssykehus undersøkt om slike legemidler kan ha effekt på prostatakreft. Man koblet data fra ca. 6 500 deltakere i Oslo II-studien fra 2000 med tall fra Kreftregisteret og folkeregisteret (1). Ved inklusjon rapporterte ca. 12 % av mennene at de brukte betablokkere, og 3,3 % var allerede diagnostisert med prostatakreft.

I løpet av en median oppfølgingstid på rundt ti år fikk 7,1 % av mennene påvist prostatakreft (n = 448). Bruk av betablokkere ga ikke økt risiko for prostatakreft (hasardratio 1,05) eller død, men hos dem som hadde fått antiandrogen behandling, var dødeligheten lavere enn ellers (n = 263, hasardratio 0,14; 95 % KI 0,02 – 0,85).

– Disse funnene er interessante, sier Arne Solberg ved Institutt for kreftforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – Forskerne kontrollerte kun for alder, forekomst av metastaser og utdanningsnivå, mens viktige variabler som PSA-nivå og Gleason-skår ikke var med i analysen, sier han.

– Jeg er enig i forfatternes forsiktige konklusjon om at de har påvist en mulig effekt av betablokade, men at andre konfunderende variabler kan innvirke og at funnene må betraktes som hypotesegenererende. Studiens design gjør at den ikke kan gi noe endelig svar på om betablokade påvirker prostatakreftspesifikk overlevelse. Til det trengs det en randomisert, kontrollert studie, sier Solberg.

Anbefalte artikler