Nedregulering av innholdsstoffer i tobakk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  WHO study group on tobacco product regulation

  Report on the scientific basis of tobacco product regulation: fourth report of a WHO study group. Technical report series, No 967. 83 s, tab. Genève: WHO, 2012. Pris CHF 30

  ISBN 978-92-4-120967-0

  Verdens helseorganisasjon etablerte i 2000 en studiegruppe for å gi myndighetsorganer i medlemslandene vitenskapsbaserte råd om regulering av tobakksprodukter og prosedyrer for laboratorietesting av ingredienser i tobakk og i tobakksrøyk. Gruppen skulle også identifisere reguleringsbehov og foreslå et koordinert regulatorisk rammeverk for medlemslandene. Ekspertgruppen har sin faglige tyngde innen miljømedisinen og ble en periode ledet fra Folkehelseinstituttet i Norge. Et overordnet mål har vært å komme opp med en forskningsagenda for å avklare hvorvidt det er teknisk mulig å nedregulere innholdsstoffene i tobakk slik at potensialet for avhengighet og helseskade blir minimalisert.

  Gruppen publiserer sine anbefalinger i Verdens helseorganisasjons Technical Report Series. I tre tidligere rapporter har gruppen bl.a. gitt råd om innholdet i tobakksprodukter og design av emballasje, basert på den sammenheng dette har med avhengighetspotensial og konsumentappell (2007). De har behandlet gruppen røykfri tobakk, deres helseeffekter og potensial for skadereduksjon (2008). De har anbefalt maksimumsgrenser for karsinogene stoffer i røykfri tobakk og har tatt opp behovet for å regulere tobakksfrie nikotinprodukter, i særdeleshet e-sigaretter (2010).

  Den foreliggende rapporten presenterer konklusjonene og anbefalingene fra gruppens sjette møte, som spesielt var viet toksisk innhold i sigarettrøyk og det vitenskapelige grunnlaget for et regulatorisk rammeverk for å redusere potensialet for avhengighet. Man anbefaler å innføre et overvåkingssystem der tobakksprodusentene avkreves periodisk rapportering om konsentrasjoner av arsenikk, kadmium, bly og nikkel, og eventuelt etablere maksimumsgrenser for disse metallene. Videre foreslås det opprettelse av et regelverk for å redusere produktenes appell og attraksjonsverdi. Det etterlyses mer forskning for eventuelt å kunne redusere tobakkens avhengighetsskapende potensial. Stikkord er grenser for nikotindose og nikotinopptakshastighet samt regler for pH-verdi, partikkelstørrelse og tilsetningsstoffer.

  Rapporten er opplysende, inneholder referanser til den sentrale forskningen i feltet, men terminologien er teknisk og innholdet vanskelig tilgjengelig for lesere uten forkunnskaper i toksikologi. Definitivt ingen kioskvelter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media