Innføring i psykoterapi for barn

Berit Grøholt Om forfatteren
Artikkel

Hansen, Bjørg Røed

I dialog med barnet

Intersubjektivitet i utvikling og i psykoterapi. 240 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 340

ISBN 978-82-05-42204-9

Dette er en innføring i teori og praksis for psykoterapi med barn. Målgruppen er barnepsykoterapeuter, men boken gir også mer allmenn kunnskap om utviklingspsykologi. Utgangspunktet er spedbarnsforskning og to selvutviklingsteorier (Stern og Fonagy/Target).

All utvikling av barn skjer i samspill med andre mennesker, og i det første kapitlet beskriver forfatteren hvordan en rekke filosofer og utviklingspsykologer har beskrevet dette, f.eks. Husserl, Buber, Heidegger og Binsvanger. Hun holder deres tenkning opp mot intersubjektivitet slik det beskrives av Stern. Etter denne brede kartleggingen viser hun hvordan forskning på spedbarn har gitt kunnskap om hvordan en voksen kan dele følelser og intensjoner med barnet på en utviklingsfremmende måte. I neste kapittel trekker hun frem de to utviklingsteoriene som hun forklarer og sammenlikner, og som gir nyttig referanse til psykoterapeutisk arbeid.

I siste halvdel beskriver forfatteren to barn hun har hatt i terapi. Hun understreker hvordan små samhandlinger (mikroprosesser) mellom henne og barna virker utviklingsfremmende når de tilpasses barnets nivå og opplevde problem. Ved at terapeuten toner seg inn mot barnet oppstår en gjensidig dialog som kan være både affektiv (preverbal) og narrativ (verbal). Hun beskriver samhandlingen teoretisk og trekker frem en rekke konkrete eksempler og teknikker som understreker innholdet i teoriene. Som avslutning beskriver hun detaljert hvordan en tidsbegrenset terapi kan tilrettelegges innenfor en intersubjektiv ramme.

Gjennom hele boken er forfatteren opptatt av utviklingsfremmende samhandling mellom to individer, og hun er ikke opptatt av diagnoser eller symptomer som sådan. Utgangspunktet for terapien er vekst og ikke «reparasjon». Men pasientene kan godt ha problemer som passer inn i hvilken som helst diagnostisk kategori. En interessert leser vil finne referanser til mange aktuelle terapeutiske tilnærminger, som mentalisering og affektregulering.

Teoriene som beskrives, kan være kompliserte, og boken virker svært ordrik. Men den er samtidig full av enkle, konkrete beskrivelser fra terapirommet, som på en god måte demonstrerer nyansene i det som formidles. De samme fenomenene beskrives gjentatte ganger, men fordi forfatteren har tallrike kryssreferanser virker det ikke trettende. Boken er først og fremst nyttig for personer som er opptatt av å tilegne seg kunnskap om denne formen for terapi. Forfatteren understreker at enhver terapi må tilpasses det enkelte barn, og hun mener at mer oppskriftspregede terapier ikke tar slike hensyn. De fleste som arbeider terapeutisk med barn, er nok enig med henne og tilstreber en individuell tilpasset tilnærming innenfor rammen av enhver terapiform. Derfor er boken også nyttig for terapeuter som velger andre terapeutiske tilnærmingsformer.

Anbefalte artikler