Berit Grøholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Grøholt

Berit Grøholt
18.10.2007
Myndighetenes advarsler mot bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge har hatt effekt. I flere land øker nå antall selvmord i denne aldersgruppen Trisykliske antidepressiver har ingen...
Berit Grøholt
01.05.2008
De foresatte er stort sett fornøyd med barne- og ungdomspsykiatrien. Likevel er det for tjenesten liten grunn til å hvile på sine laurbær, for brukerundersøkelser har mange begrensninger...
Berit Grøholt
13.09.2016
Tjora, Aksel Levang, Lisbeth Elvira ADHD og det disiplinerte samfunn 123 s, tab. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 279 ISBN 978-82-450-2019-9 Denne boken tar utgangspunkt i at forekomsten av AD/...
Berit Grøholt
22.10.2009
Moen, GL. Barns møte med psykisk lidelse En datters historie. 120 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris 268 ISBN 978-82-02-29710-7 Dette er en utgivelse for alle som møter psykiatriske pasienter –...
Berit Grøholt
05.01.2006
For 25 år siden var barnepsykiatrien et ungt og motsetningsfylt fag, men tiden med karismatiske og kontroversielle pionerer lå allikevel bak oss. Fortsatt var tilnærmingen til barn med problemer i...
Anne Helseth Udal, Berit Grøholt
26.01.2006
Bipolare lidelser er alvorlige sykdommer med høy sykelighet og dødelighet ( 1  –  3 ). Sykdommene debuterer tidlig, halvparten før 19 års alder ( 3 ). Diagnosen stilles gjennomsnittlig ti år etter...
Anne M. Myhre, Elen Gjevik, Berit Grøholt
23.03.2006
Opp gjennom tidene har det versert mange ulike forklaringsmodeller for psykiske lidelser. Fremdeles er årsaksfaktorene ofte dårlig forstått. De siste 50 årene har det skjedd en rivende utvikling...
Sara Rise Langlo, Maria Ramberg, Berit Grøholt
28.08.2003
Forekomsten av selvmord og selvskadende atferd har økt betydelig i Norge i etterkrigstiden ( 1 ). Blant ungdom i aldersgruppen 14 – 19 år er selvmordsraten nesten firedoblet fra 1960-årene og frem...
Kristin Mack, Berit Grøholt
20.03.2003
Dysmorfofobi, kroppsdysmorfisk lidelse eller « body dysmorphic disorder» er alle navn på samme lidelse som første gang ble beskrevet av Moriselli i 1891 ( 1 ). Lidelsen var etter dette lite omtalt i...
Berit Grøholt
07.10.2010
Hoagwood, Kimberly E. Jensen, Peter S. McKay, Mary Children’s mental health research The power of partnerships. 192 s. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-530782-5...
Berit Grøholt
15.11.2011
Bruk av psykofarmaka hos barn og unge har vært gjenstand for medienes kritiske søkelys. Økt suicidalitet er en potensiell bivirkning, noe som medfører engstelse hos både foreldrene og de unge...
Berit Grøholt
05.03.2013
Hansen, Bjørg Røed I dialog med barnet Intersubjektivitet i utvikling og i psykoterapi. 240 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 340 ISBN 978-82-05-42204-9 Dette er en innføring i teori...
Berit Grøholt
01.10.2013
Hvorfor er det variasjoner i diagnostisk praksis i Norge? Utviklingsforstyrrelser og nevrologiske lidelser er vesentlige årsaker til sykelighet og nedsatt funksjonsevne hos barn. Eksempler er...