Faglig solid om hjernen og hjernens sykdommer

Nils Erik Gilhus Om forfatteren
Artikkel

Olson, Lars

Josephson, Anna

Hjärnan

2. utg. 496 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2012. Pris SEK 460

ISBN 978-91-85565-59-7

I henhold til forordet er formålet å spre vitenskapelig korrekt informasjon om hjernen og hjernens sykdommer til allmennheten på en lettfattelig måte. Dette lykkes bidragsyterne med – informasjonen som de gir, er korrekt, oppdatert og utfyllende. Boken er imidlertid i større grad preget av vitenskap og faglighet enn av popularisering og lekende formidling. For personer uten medisinske forkunnskaper vil flere av kapitlene være krevende å lese.

Boken kan benyttes til oppslag når man er ute etter detaljert innsikt eller forståelse av sammensatte problemstillinger. I tillegg er den en god oppdatering for fagpersoner.

De 30 kapitlene har hver sine forfattere. Kapitlene dekker dels struktur og funksjon i den normale hjernen, slik som signalbaner, sanser, hukommelse og søvn. Dels omhandler kapitlene nevrologiske og psykiatriske sykdommer. De tilstandene som dominerer i et folkehelseperspektiv, beskrives utfyllende. Det gjelder demens, hjerneslag, multippel sklerose, alvorlige psykiatriske sykdommer og rus. Aldring er ikke dekket i et eget kapittel, men aldersaspektet ved hjerneslag, demens og andre relevante sykdommer er ivaretatt i det enkelte kapittel. Også sjeldnere sykdommer som rammer hjernen, har fått bred omtale.

Boken er velskrevet, har en tiltalende layout og er solid innbundet. Illustrasjonene er informative, men litt lite iøynefallende, og det kunne vært enda flere av dem. Med et hovedformål om lettfattelig, allmenn informasjon kunne man tenkt seg større vektlegging av visualisering i forhold til løpende tekst. De enkelte kapitlene er godt balansert og samordnet, uten for mye overlapping og gjentakelser. De elementene som man forventer å finne, er omtalt. De er dessuten gjenfinnbare i en ryddig kapittelstruktur og i en tilfredsstillende indeks.

Den første utgaven kom i 2007. Denne andre utgaven er meget godt oppdatert. Kapitlene har et innhold som gjennomgående ligger nært opptil dagens kunnskapsfront. De senere årenes gjennombrudd, som ny, invasiv akuttbehandling av hjerneslag og forståelse av epigenetikk med et samspill mellom miljø og genfunksjon er fint dekket.

Dette er en utmerket oppdatering av hjernens virkemåte, og leseren får nyttige impulser om ny behandling og forståelse knyttet til hjernens og nervesystemets sykdommer. Forfatterne peker også fremover, med forventninger om behandlingsfremskritt i nær og fjernere fremtid. På denne måten kan boken være nyttig for leger og andre yrkesgrupper som arbeider med sykdom og skade i hjernen og nervesystemet, enten det dreier seg om klinisk arbeid eller forskning. Den er ikke lansert som en lærebok, og er heller ikke godt egnet som akkurat det. Selv om boken ikke er lettlest, er den velegnet som en oppdatert informasjonsbok for alle med særskilt interesse for hjernen og nervesystemet, enten man er profesjonell eller amatør. Styrken er soliditet, etterrettelighet og vitenskapelig kvalitet.

Anbefalte artikler