Ambisiøs murstein om fattigdom og barnehelse

Astri M. Lang Om forfatteren
Artikkel

Maholmes, Valerie

King, Rosalind B.

The Oxford handbook of poverty and child development

725 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 95

ISBN 978-0-19-976910-0

Tidlig barndom er den perioden i livet der menneskets fysiske og psykiske helse i sterkest grad påvirkes av levekår og miljø. Epidemiologiske studier har vist at barn som gjennomlever vanskelige oppvekstvilkår, utviser høyere morbiditet og mortalitet gjennom hele sitt livsløp enn det som er tilfelle for deres mer ressurssterke jevnaldrende.

Intensjonen med The Oxford handbook of poverty and child development er i henhold til forordet å gi en vitenskapelig oppdatert gjennomgang av de mekanismene som spiller inn på sammenhengen mellom barns sosioøkonomiske status og helse. Begrepet «Poverty» forstås i denne sammenhengen ikke bare som fravær av økonomiske ressurser. Forfatterne tar også for seg hvordan barnehelsen påvirkes av for eksempel familiestruktur, foreldres sykdom, foreldres yrkesaktivitet eller av oppvekst i minoritetskultur. Det siste kapitlet er viet internasjonale studier av barnehelse ved krig eller humanitær nød.

Dette er et omfattende og vitenskapelig ambisiøst bokverk, og forfatterne henvender seg i sin form først og fremst til andre forskere i fagfeltet. Det er sju kapitler, hvorav hvert kapittel er sammensatt av fem eller flere frittstående vitenskapelige oversiktsartikler. Boken spenner over vel 700 tettskrevne sider, med kun et fåtall tabeller og illustrasjoner. Språkføringen er stramt akademisk, og hver artikkel er ledsaget av en fyldig referanseliste. Redaktørene har i tillegg valgt å legge litteraturhenvisninger (forfatters etternavn og årstall) inn som del av den løpende teksten, noe som dessverre bidrar til å gjøre innholdet tungt tilgjengelig for leseren.

Når dette er sagt, er tematikken tidvis både relevant og interessant. Kapitlet How poverty gets under the skin er fra mitt ståsted som pediater en fascinerende gjennomgang av de biologiske mekanismene som man tenker seg medierer effekten av vanskelige oppvekstvilkår på senere fysisk og mental helse. I og med at de mange bidragsyterne nesten utelukkende skriver ut fra et nordamerikansk perspektiv, er boken også tankevekkende fra et helse- og sosialpolitisk ståsted. Man tar seg i å lure på i hvor stor grad de økonomiske og sosiale sikkerhetsnettene som eksisterer for barnefamilier i våre europeiske samfunn, klarer å dempe ringvirkningene av fattigdom som man ser i USA?

Boken er altfor tunglest og omfattende til at den lykkes med å selge sitt engasjement for fattige og vanskeligstilte barn til andre enn spesielt interesserte. Den bør imidlertid oppfattes å være et viktig referanseverk for enhver som jobber med barnehelse og samfunnsmedisin fra et helsepolitisk ståsted, eller som planlegger forskningsprosjekter innenfor fagområdet.

Anbefalte artikler