Perorale antidiabetika og risiko for kardiovaskulær sykdom

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Blodsukkersenkende behandling med sulfonylurea ved type 2-diabetes gir større risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser enn metformin.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Hjerte- og karsykdom er viktigste dødsårsak hos pasienter med diabetes, men det er uklart hvordan ulike antidiabetika påvirker kardiovaskulær sykdom og dødelighet.

I en stor amerikansk kohortstudie ble flere enn 250 000 personer med type 2-diabetes, de aller fleste hvite menn, fulgt i 1 – 7 år etter at de hadde fått utskrevet sulfonylurea eller metformin som monoterapi (1). Pasienter med kronisk nyresykdom eller alvorlig sykdom var ekskludert. Samlet primært endepunkt var sykehusinnleggelse for hjerteinfarkt eller hjerneslag og død, som ble justert for en rekke variabler, bl.a. kjønn, rase, alder, annen sykdom, bruk av legemidler og helsetjenester og målinger av kolesterol, hemoglobin A1c, kreatinin, blodtrykk og kroppsmasseindeks.

Hjerteinfarkt, hjerneslag eller død inntraff hyppigere blant sulfonylureabrukere enn blant metforminbrukere, henholdsvis 18,2 og 10,4 ganger per 1 000 personår (justert hasardratio 1,21; 95 % KI 1,13 – 1,30). Dette gjaldt både glibenklamid (hasardratio 1,26) og glipizid (hasardratio 1,15). Det er uklart om den økte sykdomsrisikoen skyldes en skadelig effekt av sulfonylurea eller en beskyttende effekt av metformin.

– Denne studien viser hvor viktig det er å vurdere legemidlers effekt på harde endepunkter, og at man ikke bare baserer seg på surrogatendepunkter, sier professor Kåre Birkeland ved Oslo universitetssykehus. – Sulfonylurea ble i sin tid godkjent ut ifra studier som viste god effekt på blodsukkernivå. Dagens regler for godkjenning av antidiabetika er strengere og har krav om dokumentasjon for at legemidlet ikke har negativ effekt på kardiovaskulær sykdom, sier Birkeland.

– I Norge brukes glimeperid langt oftere enn glibenklamid og glipizid. Både internasjonale og norske retningslinjer anbefaler metformin som førstevalg ved type 2-diabetes, og sulfonylureapreparater brukes gjerne i kombinasjon med metformin. Denne studien vil neppe føre til store endringer i norsk forskrivningspraksis, sier Birkeland.

Anbefalte artikler