Psykiatri i et samfunnsperspektiv

Stein Opjordsmoen Ilner Om forfatteren
Artikkel

Jørgensen, Per

Bredkjær, Søren Rask

Nordentoft, Merete

Psykiatriens udfordringer

20 spørgsmål og 100 svar. 152 s, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 178

ISBN 978-87-6281-143-0

Intensjonen er å gi enkle og løsningsorienterte svar på dagsaktuelle spørsmål om behandling og organisering av helsetjenesten for personer med psykiske lidelser. De 20 kapitlene er inndelt i tre deler, som omhandler følgende temaer: avstigmatisering og pasientinvolvering, faglige forhold og organisatoriske forhold. Forfatterne er alle danske spesialister i psykiatri, de to førstnevnte med lang erfaring som ledere av omfattende kliniske enheter, og sistnevnte som professor og internasjonalt kjent forsker, særlig innen områdene selvmordsforebygging og tidlig intervensjon ved psykoser. Med hensyn til lovgivning og retningslinjer er boken tilpasset danske forhold, men relevant også for norske forhold.

Eksempler på temaer som tas opp, er grenseoppgangen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samhandlingsforhold og utviklingen og problemene knyttet til spesialisering av tilbudene. Spesialiseringen kan være nyttig for fagutvikling og forskning. Den muliggjør utviklingen av en vifte av behandlingstilbud, som tilpasset psykoterapi, gruppebehandling og psykoedukasjon med systematisk medvirkning av pårørende. Men forfatterne påpeker mangelen på gode tilbud for de mange pasientene som har flere forskjellige sykdommer, eksemplifisert som middelaldrende pasienter med dårlig sosial funksjonsevne, manglende sosialt nettverk, interpersonelle konflikter, kroniske somatiske sykdommer, liten formell utdanning, dårlig økonomi, tendens til uhensiktsmessige handlingsmønstre i pressede situasjoner som de stadig befinner seg i, og dessuten rusmisbruk. Her er det behov for bred innsats som innbefatter både somatikk, psykiatri og sosialfag, og ikke bare spesialisert psykiatrisk symptombehandling.

Man regner med at bare omtrent halvparten av pasientene med alvorlige psykiske lidelser i de vestlige land får behandling, og ofte er behandlingen som gis, ikke i overensstemmelse med kunnskapsbaserte retningslinjer. Underbehandlingen rammer særlig unge uten utdanning eller arbeid. Psykiatrien har således bruk for flere velutdannede og dedikerte medarbeidere. Personalet er den viktigste ressursen, og forfatterne anbefaler at man gjør store anstrengelser for å sikre personalet gode arbeidsforhold og utviklingsmuligheter.

Målgruppen er først og fremst leger, psykologer og sykepleiere innen psykiatrien. Boken er imidlertid vel så viktig for ledere, politikere og administratorer innen psykisk helsevern. Den skjemmes av at forfatterne ureflektert beskriver sykdomsforløpet hos gjerningsmannen i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 som typisk for alvorlig schizofreniutvikling. De har åpenbart lagt den første rettspsykiatriske rapporten til grunn og ikke fått med seg den videre utviklingen i saken før manus ble innlevert. Dette ødelegger imidlertid ikke hovedinntrykket.

Anbefalte artikler