Praktisk geriatri i hendig format

Anette Fosse Om forfatteren
Artikkel

Bowker, Lesley K.

Price, James D.

Smith, Sarah C.

Oxford handbook of geriatric medicine

2.utg. 707 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 30

ISBN 978-0-19-958609-7

«Geriatrics is medicine of the gaps (…) between what doctors need to know for their everyday work and what they are taught as medical students. Medical curricula are still structured around diseases and technologies rather than people with diseases needing technologies. The majority of such people are old.»

Alle leger som behandler eldre mennesker, må ha geriatrisk kompetanse. Det sier seg selv at indremedisinere, sykehjemsleger og fastleger trenger lett tilgang til geriatrisk kunnskap, men også kirurger, nevrologer, revmatologer og andre spesialister som møter eldre pasienter, må vite noe om de spesielle utfordringene som gjelder eldres helse og sykdommer, både klinisk, etisk og praktisk. Målgruppen er derfor de fleste sykehusleger og alle primærleger.

Håndboken er i hendig størrelse med solid, myk plastinnbinding og to silkebånd som fasthengende, praktiske bokmerker. Boken er teksttett med ganske liten, men greit lesbar skriftstørrelse. Rammer med «How to…» gir god og rask oversikt. Tabeller og illustrasjoner er få, men velplasserte.

En håndbok er først og fremst et oppslagsverk til bruk i en travel klinisk hverdag. Oxford handbook of geriatric medicine er velegnet til formålet. Kapittelinndeling og register er systematiske og gjennomarbeidet, og det er lett å finne frem. Temaene spenner fra demografi og organisering av helsetjenester for eldre, via aldring og generell klinisk kartlegging av eldre, til organbaserte kapitler om målrettet utredning og behandling av vanlige tilstander og sykdommer hos eldre. Temakapitler som Falls and funny turns, Death and dying og Ethics gir ekstra innhold og dybde. Innholdet er imponerende kunnskapsrikt, kompakt og målrettet, samtidig som boken er lettlest og praktisk. For en sykehuslege, fastlege eller sykehjemslege som skal undersøke og utrede et eldre menneske, vil denne boken gi gode svar og nyttig veiledning. Forfatterne bidrar også med tips og råd når det gjelder kontakt med pårørende, tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten.

Til slutt: Skal man bruke nett eller bok når man trenger rask tilgang til kunnskap? Jeg sier: «Ja takk, begge deler!» En solid, håndholdt bok som denne, gir – sammen med nettbaserte oppslagsverk – en fleksibel og tilpasset tilgang til kunnskap, råd og veiledning.

Anbefalte artikler