Nyttig for planleggere av fremtidens arbeidsliv

Harry Martin Svabø Om forfatteren
Artikkel

Hedge, Jerry W.

Borman, Walter C.

The Oxford handbook of work and aging

717 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 105

ISBN 978-0-19-538505-2

The Oxford Library of Psychology gir ut en serie bøker som har som formål å belyse faktagrunnlag og utviklingstrender på viktige samfunnsområder.

I The Oxford handbook of work and aging drøfter forfatterne de samfunnsvitenskapelige, økonomiske og politiske problemstillingene som den demografiske endringen i verdens befolkning fører med seg. De gir en oversikt over utviklingen i USA, Europa, Asia (Kina, Japan, Thailand, Singapore), Australia og Canada. Referansene utgjør ca. 110 sider, og 18 sider er indeks. I tillegg til de to redaktørene er det hele 80 forfattere.

Målgruppen er studenter og fagutøvere innenfor samfunnsvitenskapelige fagområder, samfunnsmedisin og gerontologi. Boken passer imidlertid for alle som er interessert i samfunnsutvikling og politikk, og vil være et særdeles interessant redskap i våre regjeringskontorer og på Stortinget.

Den demografiske, globale befolkningstrenden viser generelt en beskjeden økning i antall innbyggere på ca. 1,5 % frem mot 2050. Unntaket er Japan hvor innbyggertallet synker fra 128 millioner i dag til 100 millioner i 2050. I Kina forventes en reduksjon i befolkningen under 50 år på 117 millioner frem mot 2020. I Italia, Tyskland og Frankrike er det også forventet en reduksjon av antall innbyggere.

Minoritetsgrupper i USA (spansktalende, fargede og asiater), som i dag utgjør en tredel, vil i 2042 være større enn den hvite delen av befolkningen.

Problemstillingen er først og fremst knyttet til hva økningen av antall eldre over 55 år og en antatt reduksjon av arbeidsstokken i Europa vil føre til for produksjonen og den økonomiske utviklingen. I Europa antas det at arbeidsstokken vil minske med over 15 % frem mot 2050. Uten korrigerende tiltak kan konsekvensene medføre svekket offentlig og privat økonomi, reduksjon av pensjoner og sosial og helsemessig utrygghet.

På bred front understreker forfatterne hvilke tiltak som må iverksettes for å korrigere ubalansen mellom det arbeidende folk og de «uproduktive». Teknologisk innovasjon i arbeidslivet, fornyet personalpolitisk tenkning og handling fremheves som viktige faktorer. Målet med en nysatsing på disse områdene er å kunne utnytte kompetansen til eldre arbeidstakere bedre og få dem til å stå lengre i arbeid.

I forskningsartiklene peker forfatterne på at eldre, motiverte arbeidstakere kan være like produktive som yngre, i hvert fall til langt ut i 70-årene. Individuelle forskjeller er store, og derfor er kronologiske aldersgrenser i arbeidslivet et feilspor. Det er på tide at politikere, arbeidsgivere og ledere erkjenner dette.

Avslutningsvis er det en imponerende vitenskapelig artikkelserie, og med anbefalinger for videre målrettet forskning.

Boken bør være til stor hjelp for planleggere av fremtidens arbeidsliv.

Anbefalte artikler