Palliativ medisin – første formelle kompetanseområde

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har anbefalt å opprette kompetanseområder på veldefinerte fagområder som griper inn i tre eller flere spesialiteter.

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet nå satt i gang en forsøksordning med palliativ medisin som det første formelle kompetanseområdet i Norge.

  En bredt sammensatt arbeidsgruppe i Helsedirektoratet avga i februar 2009 en rapport hvor de foreslo å etablere et formelt kompetanseområde i palliativ medisin. Forslaget fikk støtte fra Nasjonalt råd, og i 2010 fikk direktoratet i oppdrag å gjennomføre og evaluere en pilot med Kompetanseområde palliativ medisin i perioden 2011 – 14. Arbeidet er organisert med en overordnet prosjektgruppe og en utførende arbeidsgruppe som vurderer søknader og avgir innstilling til direktoratet. Prosjektgruppens medlemmer er oppnevnt av de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og Legeforeningen, med observatører fra Kreftforeningen, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.

  For å få godkjenning i Kompetanseområde palliativ medisin må legen være spesialist i en klinisk spesialitet, ha to års klinisk tjeneste i palliativ medisin, ha gjennomført nordisk spesialistkurs i palliativ medisin eller tilsvarende og legge frem attestert sjekkliste over ferdigheter. Ordningen ble kunngjort i april 2011, med mulighet for å søke godkjenning på overgangsordning ut året. Samtidig ble palliative team og enheter oppfordret til å søke godkjenning som utdanningssted for kompetanseområdet.

  Godkjenninger under overgangsordningen

  Godkjenninger under overgangsordningen

  I løpet av perioden med overgangsordning kom det 70 søknader om godkjenning i kompetanseområdet. 43 leger har fått godkjenning. De resterende er i gang med utdanningsløpet og vil kunne oppnå godkjenning ved tillegg av kurs eller klinisk tjeneste.

  Legene kommer fra mange ulike spesialiteter, men flest fra anestesi, onkologi, allmennmedisin og indremedisin. Så langt har ti sykehus søkt godkjenning som utdanningssted.

  Nasjonal kartlegging

  Nasjonal kartlegging

  Helsedirektoratets arbeidsgruppe gjennomfører nå en bred kartlegging av palliative team og palliative enheter i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kartleggingen skal være en del av grunnlaget for evalueringen av forsøksordningen.11

  Les mer: www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/palliativ-medisin/Sider/default.aspx

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media