Thalidomid mot sjelden lungesykdom?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Thalidomid reduserer hoste og gir bedre livskvalitet hos pasienter med idiopatisk pulmonal fibrose.

Idiopatisk pulmonal fibrose er en progredierende, dødelig sykdom av ukjent årsak og uten effektiv behandling. Mange av pasientene er plaget med hoste, ofte i uttalt grad.

25 slike pasienter ble rekruttert til en randomisert overkrysningsstudie til behandling med thalidomid eller placebo i 12 uker hver og med en to ukers utvaskingsperiode (1). I periodene med thalidomidbehandling rapporterte pasientene bedre livskvalitet, målt med validerte spørreskjemaer (p < 0,001), og mindre hoste, målt med VAS-skala (p < 0,001). 74 % av pasientene fikk bivirkninger av thalidomid, mot 22 % ved placebo; vanligste bivirkninger var obstipasjon, svimmelhet og slapphet. 20 pasienter gjennomførte begge behandlingsperiodene.

– Dette er en liten studie med interessante funn, sier overlege May Brit Lund ved Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Hosten ved idiopatisk pulmonal fibrose kan være svært uttalt og nærmest umulig å behandle. Thalidomid har en tragisk forhistorie, men forsøkes nå i økende grad mot en rekke sykdommer, bl.a. kreft. Legemidlets immunmodulerende egenskaper kan tenkes å ligge bak effekten ved idiopatisk pulmonal fibrose, sier Lund.

– Et annet preparat, pirfenidon, er nylig godkjent i Norge til bruk ved idiopatisk pulmonal fibrose, forteller Lund. – Pirfenidon har antifibrotiske og antiinflammatoriske egenskaper og er vist å kunne bremse sykdomsprogredieringen (2). Noen pasienter trenger likevel lungetransplantasjon. Norske pasienter blir fulgt med bruk av registre for å dokumentere og kvalitetssikre behandlingseffektene.

Anbefalte artikler