Riktig bruk av traumeteam

Kristin Viste Om forfatteren
Artikkel

Ved å bruke fullt traumeteam ved antatt alvorlig skade og begrenset traumeteam ved antatt lettere skade begrenses underforbruk av traumeteamet.

Marius Rehn. Foto Norsk luftambulanse

Prehospital triage brukes til å klassifisere pasientens skadeomfang. Ved mistanke om alvorlig skadet pasient tilkalles traumeteam til akuttmottak slik at rask behandling sikres. Disse traumeteamene er ressurskrevende og bør brukes riktig. Marius Rehn har i sin doktoravhandling bl.a. sett på pasienter innlagt ved Oslo universitetssykehus i en sjuårsperiode der enten traumeteam ble tilkalt eller pasienten ble skrevet ut med diagnose som tilsa gjennomgått traume.

– I 55 % av tilfellene hvor traumeteamet ble tilkalt, var ikke pasienten alvorlig skadet, forteller Rehn. – Traumeeamet kunne bli tilkalt på grunnlag av synlig skade på pasient, ustabil pasient, på grunnlag av skademekanisme eller ved flere skadede. Overforbruk av traumeteam var hyppigst der hvor det var skademekanismen som utløste tilkalling av teamet. Av pasientene som var alvorlig skadet, ble 10 % ikke behandlet av traumeteam. Ved denne underforbruken av traumeteamet var pasientene oftere eldre og hadde vært utsatt for fallulykker, utdyper han.

Ved Stavanger universitetssjukehus ble det i 2009 innført nivådelt traumeteam, hvor antatt lavrisikopasienter ble håndtert av et begrenset traumeteam, og fullt traumeteam ble forbeholdt pasienter med potensielt livstruende skader.

– Vi fant at denne systemendringen medførte lavere terskel for bruk av traumeteamet og at underforbruket ble redusert, forklarer Rehn. – Samtidig økte overforbruket av traumeteamet, men siden teamstørrelsen var mindre, medførte systemendringen en ressursbesparelse. Vi konkluderte med at nivådelt skadeomsorg øker pasientsikkerheten og reduserer ressursbruken, avslutter Rehn.

Disputas

Marius Rehn disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.9. 2012. Tittelen på avhandlingen er Field triage of victims of trauma. Efficacy of trauma team activation protocols.

Anbefalte artikler