()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den forventede levetiden for kvinner som røyker, er over ti år kortere enn levetiden til kvinner som ikke røyker.

  Sammenhengen mellom røyking og dødelighet er best dokumentert hos menn. Røyking ble vanlig tidligere blant menn enn blant kvinner, og man har derfor ikke hatt samme mulighet til å studere langtidseffektene av røyking hos kvinner. I en britisk studie ble 1,2 millioner friske kvinner fulgt i gjennomsnittlig 12 år (1).

  Kvinnene ble rekruttert i perioden 1996 – 2001, da de i gjennomsnitt var 55 år gamle. Ved studieslutt var 6 % døde. De som røykte ved studiestart, hadde omtrent tre ganger høyere dødsrisiko enn aldri-røykerne (rateratio 2,76; 95 % KI 2,71 – 2,81) etter justering for alder og andre konfunderende variabler. For kvinner som røykte < 10 sigaretter daglig, var risikoen for å dø fordoblet (rateratio 1,98; 95 % KI 1,91 – 2,04). Årsakene til den økte dødeligheten hos røykere var hovedsakelig knyttet til sykdommer som kan tilskrives røyking, bl.a. hjerteinfarkt og lungekreft. Forfatterne konkluderte med at kvinner som slutter å røyke før de er 40 år, kan unngå 90 % av tilleggsrisikoen for å dø.

  – Denne studien viser at helserisikoen forbundet med å røyke er minst like høy for kvinner som for menn, sier professor Maja-Lisa Løchen ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Hun er også overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. – Politikere, myndigheter og helsearbeidere må bidra til bedre røykesluttilbud og forebygging av røykestart hos barn og unge, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media