Innvandreres bruk av fastlegeordningen

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren
Artikkel

Tilgang til helsetjenester og informasjon er grunnleggende for både innvandrere og norskfødte personer. Det økende mangfoldet i befolkningen er en utfordring for systemet og krever tilrettelagt informasjon.

Ursula Småland Goth. Foto privat

Fastlegeordningen ble introdusert i 2001. Dette pasientlistesystemet tar sikte på å forbedre kvaliteten på tjenester levert av allmennleger ved blant annet å sikre kontinuitet i lege-pasient-relasjonen. – Etter hvert som mangfoldet i befolkningen øker, må tilgjengeligheten til helsetjenester overvåkes, forteller Ursula Småland Goth.

Ursula Småland Goth tar i sin avhandling for seg innvandrernes tilgang til fastlegeordningen. Arbeidet kombinerer to kvalitative og en kvantitativ studie. De kvalitative dataene er basert på intervjuer med fastleger i Oslo samt på nøkkelinformanter fra innvandrerorganisasjoner. De belyser tilgjengeligheten av fastlegeordningen og danner grunnlaget for modellen som testes i den kvantitative delen. Kvantitative data er hentet fra konsultasjonsregisteret (Nav) for årene 2006 og 2007 og definert for de 15 største gruppene. For sammenliknbarhet er kun data fra Oslo inkludert. De forklarende faktorene testet i modellen er alder, kjønn, botid i Norge og fødeland.

– Resultatene viser et mangfoldig bruksmønster av helsetjenesten for nyankomne utenlandsfødte innbyggere mellom og innenfor de forskjellige minoritetsgrupper, sier hun. – Botid har vesentlig innflytelse på sannsynligheten for å kontakte legevakten, og informasjon om fastlegeordningen og den tildelte fastlege blir ikke korrekt oppfattet. Innvandrere som nylig har kommet til Norge, får ofte lite informasjon om organiseringen av helsesektoren og er uvitende om hvilken fastlege de tilhører.

Det sentrale resultatet fra denne studien er at svært mange ikke blir gitt informasjon, verken i personlig møte med legen eller på en forståelig måte. Dette kan forklare hvorfor mange nyankomne innvandrere søker hjelp på legevaktens akuttmottak fremfor hos fastlegen, avslutter Goth.

Disputas

Ursula Småland Goth disputerte for ph.d.-graden ved Oslo universitetssykehus, Ullevål 17.8. 2012. Tittelen på avhandling er Innvandreres bruk av fastlegeordningen.

Anbefalte artikler