Veileder for prosjektveiledere

Jostein Halgunset Om forfatteren
Artikkel

Adams, David J.

Effective learning in the life sciences

How students can achieve their full potential. 267 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 85

ISBN 978-0-470-66156-7

De tolv kapitlene er forfattet av til sammen 20 fagpersoner, som alle er fra fremragende undervisnings- og forskningsinstitusjoner i England. Boken er ment for biologistudenter og er holdt i en direkte og muntlig stil. Tross tittelen henvender forfatterne seg ikke til nybegynneren som skal følge forelesninger og lese lærebøker for å tilegne seg basiskunnskap, men til de noe mer viderekomne som skal gjennomføre en prosjektoppgave. Forfatterne gir nyttige tips og gode råd til den som forbereder et arbeid i felt eller laboratorium, inklusive en diskusjon av praktiske og etiske sider ved dyreforsøk.

Forfatterne sier eksplisitt at hensikten er å hjelpe studentene til å forbedre sine studieresultater og derved øke sjansene til å få drømmejobben, typisk innen en forskningsinstitusjon. Hvert kapittel har et avsnitt med overskriften «How you can achieve your potential». Her presenteres en liste med råd, som varierer fra de enkle og konkrete til de nokså overordnede og ganske uhåndgripelige, som nok er velment, men uten beskrivelse av hvordan de skal realiseres.

Innholdet spenner vidt, fra praktiske tips om å ta med seg førstehjelpssaker og nødproviant når man drar på feltarbeid, til en diskusjon av matematikkens rolle innen biologi, fra punktvis anvisning av hvordan en laboratorierapport skal bygges opp, til øvelser som tar sikte på å stimulere leserens kreativitet, og fra beregning av en oppløsnings konsentrasjon i molar til drøfting av ulike tilnærminger til etiske dilemmaer. De fleste temaene er først og fremst relevante og potensielt nyttige for prosjektstudenter. Mange av de mer generelle kapitlene har direkte overføringsverdi til medisinsk forskning og vil være av interesse for medisinstudenter som skal gjennomføre en hovedoppgave eller semesteroppgave. Temavalget bærer imidlertid preg av å være tilpasset generell biologi, så til tross for den store spennvidden vil nok medisinske prosjektstudenter savne omtale av særlige problemstillinger forbundet med bruk av pasienter og kliniske opplysninger, innsamling og analyse av biologisk materiale og helseregisterdata.

Selv om målgruppen er studenter, har de fleste kapitlene «tutor notes», som på like direkte måte er rettet mot undervisere og veiledere. Mange av rådene er gode og gjenspeiler en systematisk tilnærming til det som veiledere flest formodentlig praktiserer mer eller mindre ureflektert og vilkårlig. Kapitlene om bruk av informasjonsteknologi i undervisningen og om evalueringsmetoder og tilbakemelding virker også som de er mest for lærere. Av særlige fortrinn ut over dette må nevnes en rikholdig liste av vel utvalgte referanser, i tillegg til omfattende henvisning til verdifulle Internett-ressurser. Boken er antakelig mest nyttig for universitetslærere, og jeg kan anbefale den til alle som veileder prosjektstudenter. De fleste vil her finne noe av interesse.

Anbefalte artikler