Nevrobiologi og autisme

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Coleman, Mary

  Gillberg, Christopher

  The autisms

  4. utg. 389 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 75

  ISBN 978-0-19-973212-8

  Boken er fjerde utgave, der de tre første hadde tittelen The biology of the autistic syndromes. Forfatterne har vært de samme i alle utgavene: Mary Coleman som er barnenevrolog, og Christoffer Gillberg som er professor i barne- og ungdomspsykiatri.

  De tilstandene som klassifiseres under kategorien autisme, har som fellesfaktor en forstyrret utvikling som spesielt rammer sosial funksjon, språk og kommunikasjon. Innenfor tilstanden er det stor variasjon i symptomatologi og ledsagende funksjonsvansker hvor man ved alvorlige tilstander kan se språkløshet og mental retardasjon, mens de mindre alvorlige tilstandene kan vise seg utelukkende gjennom nedsatt sosial fungering.

  Autisme er en heterogen tilstand, så vel i klinisk presentasjon som med tanke på årsaksfaktorer. Autistiske tilstandsbilder kan blant annet finnes ved ulike medfødte syndromer, etter intrauterine infeksjoner og ved ulike nevrologiske sykdommer. Genetiske studier har også vist en familiær disposisjon for å utvikle autisme. De senere årene er det gjort mye forskning for å klarlegge mulige årsaksfaktorer og patofysiologi ved autisme.

  I The Autisms prøver forfatterne å omfatte de fleste aspektene i forhold til årsaksfaktorer, patologisk anatomi, patofysiologi, forekomst, diagnostikk og behandling ved autisme. Jeg synes forfatterne bare delvis har lykkes med dette.

  Styrken ligger fortsatt i omtalen av nevrobiologiske forhold ved autisme. Det er omfattende beskrivelser innenfor områdene nevroanatomi, nevrofysiologi, biokjemi, immunologi og endokrinologi og genetikk. I så måte vurderer jeg boken til primært å omhandle The biology of the autistic syndromes. Særlig omfattende er beskrivelsene av medisinske syndromer hvor også kriterier for diagnosen autisme er oppfylt.

  I kapitlene om diagnostikk er informasjon spredt på ulike steder slik at boken er vanskelig å bruke som generell lærebok om autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Boken kunne også vært mer systematisk i sitt oppsett omkring differensialdiagnostiske og komorbide tilstander. Når det gjelder behandling og omsorg for personer med autisme, er dette såpass kort beskrevet at det ikke er fyllestgjørende nok for leger og annet personell som er involvert i behandling og oppfølging.

  Jeg tror boken vil være mest nyttig for leger som arbeider med diagnostikk av barn og ungdom med mistanke om autisme eller andre utviklingsforstyrrelser. Det er samlet mye kunnskap om ulike medisinske syndromer og autisme som ville kunne være nyttig for barneleger, barne- og ungdomspsykiatere og genetikere i forbindelse med diagnostisering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media