Lærebok og oppslagsverk om verdibasert ledelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Busch, Tor

  Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner

  185 s, ill. Bergen, Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-450-1351-1

  Tor Busch har igjen kommet med en viktig bok angående ledelse i offentlig sektor. Målgruppen er alle som ønsker en dypere forståelse av den komplekse dynamikken i organisasjon og ledelse som særpreger kunnskapsbedrifter med sterke profesjoner. Forfatterens intensjon er å legge grunnlag for, og rette søkelyset mot, verdibasert ledelse i offentlig sektor. Det er en systematisk gjennomgang av grunnleggende teori på området.

  Forfatteren går spesielt i dybden på hva som særpreger profesjoner i forhold til verdier og etikk. Samtidig setter han dette inn i et helhetsperspektiv og danner grunnlag for drøfting av profesjonsetiske problemstillinger. Han skisserer også en modell for verdibasert ledelse som tar utgangspunkt i etablerte verdier og utviklingen av disse. Selvledelse, teamledelse og transformasjonsledelse tas særskilt opp. Forfatteren berører prosessen fra å være nybegynner til å bli ekspert og hvilke implikasjoner dette har for ledelsesform og verditenkning.

  Offentlig sektor er i rask endring. Profesjonene står fortsatt sterkt, men blir utfordret på mange områder. Stadig økende krav til effektivitet og resultatstyring med kontroll skaper dels frustrasjoner og kan ha implikasjoner med demotivering og konflikter. Årsaken mener Tor Busch blant annet ligger i at forskjellige aktører i offentlig sektor har forskjellig verdigrunnlag som de måler suksess ut fra. Inntoget av «New public management» har, ifølge forfatteren, ikke lagt nok vekt på nettopp verdigrunnlag og kultur som finnes innen profesjoner og i offentlige institusjoner. Med denne boken dokumenterer han noen av de utfordringene dette medfører. Eksempler er at man måler det som kan måles, og bruker mye tid på dokumentasjon av fakta som ofte ikke gjenspeiler fagfolkenes syn på hva som er viktig å måle. Betydningen av muligheten for godt skjønn og at ikke alt kan måles blir understreket. Busch knytter også sammen teorier om verdigrunnlag og behov hos medarbeiderne. Dette er viktige elementer for å forstå hvordan man skal lede og motivere kunnskapsarbeidere.

  Et viktig poeng er å bli bevisst på hvilke verdier som trekkes inn i en ledelsesprosess, om hvilke som er relevante, og hvilke som bygger på hverandre eller er i konflikt. Om nødvendig må verdiene rangeres etter viktighet og prioriteres. Dette er nok en prosess som ikke alle ledere har vært seg særlig bevisst.

  Boken er bygd opp som en lærebok med henvisninger til relevant litteratur, og den har oversiktlige figurer og modelltegninger. Den har en enkel innbinding med en oversiktlig layout, er lettlest og kan brukes som både lærebok og oppslagsverk. Til tross for at forfatteren legger vekt på de teoretiske aspektene har boken svært relevante dagligdagse implikasjoner. Min oppfatning er at innholdet i boken gir grunnlag for en rekke aha- opplevelser. Jeg anbefaler boken spesielt til alle som har interesse for ledelse og organisering, både i offentlig og privat sektor på alle nivåer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media