Erlend T. Aasheim Om forfatteren
Artikkel

Perifere venekanyler kan ligge til det er klinisk indisert å fjerne dem, ifølge australske forskere.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Opptil 70 % av dem som innlegges i sykehus, får lagt inn perifer venekanyle. Det anbefales at denne rutinemessig byttes etter tre dager for å redusere forekomsten av flebitt, men nytteverdien av dette er ikke fullstendig klarlagt. Dette er nå studert av australske forskere i en randomisert, ikke-blindet multisenter ekvivalensstudie (1).

3 283 pasienter med et antatt behov for perifer venekanyle i mer enn fire dager deltok i studien. De ble randomisert til enten å få venekanylen byttet på klinisk indikasjon eller rutinemessig etter tre dager. I de to gruppene ble venekanlyene i gjennomsnitt liggende i henholdsvis 99 timer (standardavvik 54 t) og 70 timer (standardavvik 13 t) før de ble byttet. Det forelå oppfølgingsdata for alle pasientene. Flebitt oppsto hos 7,2 % av dem som fikk venekanylen byttet på klinisk indikasjon, mot hos 6,7 % ved rutinemessig bytte, dvs. en absolutt risikodifferanse på 0,41 % (95 % KI -1,33 – 2,15), som var innenfor den prespesifiserte ekvivalensmarginen på 3 %. Forfatterne konkluderte med at perifere venekanyler kan fjernes når det er klinisk indisert.

– Rutinemessig utbytting av venekanyler medfører utgifter for helsevesenet, tidsbruk for helsepersonell og ubehag for pasientene, sier overlege Dag Berild ved Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus. – Denne studien illustrerer betydningen av å sette spørsmålstegn ved gamle dogmer og undersøke vanlige medisinske prosedyrer i randomiserte studier. Studien var imidlertid ikke blindet, noe som kan ha hatt betydning for sykepleiernes registrering av om pasientene utviklet flebitt, sier Berild.

Anbefalte artikler