Når bør venekanylen byttes?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Perifere venekanyler kan ligge til det er klinisk indisert å fjerne dem, ifølge australske forskere.

  Opptil 70 % av dem som innlegges i sykehus, får lagt inn perifer venekanyle. Det anbefales at denne rutinemessig byttes etter tre dager for å redusere forekomsten av flebitt, men nytteverdien av dette er ikke fullstendig klarlagt. Dette er nå studert av australske forskere i en randomisert, ikke-blindet multisenter ekvivalensstudie (1).

  3 283 pasienter med et antatt behov for perifer venekanyle i mer enn fire dager deltok i studien. De ble randomisert til enten å få venekanylen byttet på klinisk indikasjon eller rutinemessig etter tre dager. I de to gruppene ble venekanlyene i gjennomsnitt liggende i henholdsvis 99 timer (standardavvik 54 t) og 70 timer (standardavvik 13 t) før de ble byttet. Det forelå oppfølgingsdata for alle pasientene. Flebitt oppsto hos 7,2 % av dem som fikk venekanylen byttet på klinisk indikasjon, mot hos 6,7 % ved rutinemessig bytte, dvs. en absolutt risikodifferanse på 0,41 % (95 % KI -1,33 – 2,15), som var innenfor den prespesifiserte ekvivalensmarginen på 3 %. Forfatterne konkluderte med at perifere venekanyler kan fjernes når det er klinisk indisert.

  – Rutinemessig utbytting av venekanyler medfører utgifter for helsevesenet, tidsbruk for helsepersonell og ubehag for pasientene, sier overlege Dag Berild ved Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus. – Denne studien illustrerer betydningen av å sette spørsmålstegn ved gamle dogmer og undersøke vanlige medisinske prosedyrer i randomiserte studier. Studien var imidlertid ikke blindet, noe som kan ha hatt betydning for sykepleiernes registrering av om pasientene utviklet flebitt, sier Berild.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media