For mye fornavn

Sigmund Skei Om forfatteren

Tusen takk til Erlend Hem for et etterlengtet innlegg i Tidsskriftet nr. 19/2012 (1)!

Jeg mener at bruk av fornavn overfor pasienter og pårørende ikke gir den nødvendige faglige avstand. Dette gjelder også overfor andre samarbeidspartnere.

I møtereferater fra førstelinjetjenesten er jeg flere ganger blitt sitert med følgende: «Sigmund mente at …» I slike sammenhenger er man enten «dr. NN» eller overlegen fra sykehuset. Man deltar og har meninger i egenskap av profesjon (altså dr. NN), ikke som privatperson.

Det er også et problem internt i avdelinger hvor legene (og andre profesjoner) blir omtalt og tiltalt med fornavn i møter/previsitter o.l. Denne tiltale-/omtaleformen tar man så med seg til pasientene, der legene ofte blir benevnt/omtalt ved fornavn. Jeg synes dette er en svært uheldig praksis som er med på å undergrave en nødvendig profesjonell distanse. Dette må nok skyldes en kombinasjon av manglende refleksjon omkring temaet, kombinert med den generelle trenden i samfunnet (1).

Jeg har tatt opp dette temaet på min egen arbeidsplass og fått aksept og forståelse for synspunktene, men praksis endres ikke like lett!

Publisert som rask respons i nettutgaven 17.10. 2012

1

Hem E. Privat eller profesjonell. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2141. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler