Viktig om kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Martinsen, Kristin

  Hagen, Roger

  Håndbok i kognitiv atferdsterapi

  I behandling av barn og unge. 367 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 485

  ISBN 978-82-05-42154-7

  Kognitiv atferdsterapi er effektiv behandling både for voksne, ungdommer og barn. De fleste barn og unge vil kunne forstå at måten de tenker om hendelser på, påvirker hvordan de føler og reagerer på hendelsen. De er også i stand til å lære hvordan både negative handlinger og tanker er knyttet til psykiske vansker. Selv de minste barna kan ha nytte av samtaler der man snakker støttende til seg selv, og hvor man forholder seg til følelser. I mange av de kognitive, atferdsterapeutiske programmene får også foreldre og lærere trening i ferdigheter som de kan bruke for å hjelpe barna.

  Terapiforskningen har vist gode resultater for kognitiv atferdsterapi både for barn og unge, og det kommer stadig mye nyttig litteratur om behandlingen. Denne boken er et viktig bidrag i så måte.

  Boken omhandler kognitiv atferdsterapi på sentrale felt innen barne- og ungdomspsykiatrien, som angstlidelser, depresjoner, spiseforstyrrelser, tvangslidelser og atferdsforstyrrelser. Det er også kapitler om miljøterapi og rusmisbruk. Kapitlene er skrevet av forskjellige eksperter innenfor de ulike feltene, og de har en felles disposisjon som i stor grad følges, og som bidrar til at boken oppleves som en helhet. Hvert kapittel avsluttes med et avsnitt om terapeuttips, noe som gir en fin oppsummering og gjør at den til en viss grad også kan fungere som et oppslagsverk for mer trenede terapeuter.

  Det er ikke angitt i forordet hvem målgruppen er, men boken vil trolig være nyttig for alle terapeuter i barne- og ungdomspsykiatrien som har interesse for kognitiv atferdsterapi. Det som skiller kognitiv atferdsterapi for barn og unge fra behandling for voksne, er at man hos barn også må forholde seg til voksne, oftest foreldrene. Dette omtales noe i de forskjellige kapitlene, men en grundigere omtale av hvordan og hvor mye man skal konsentrere seg om voksenpersonene ved behandling av barn, hadde vært interessant. Kvaliteten på de enkelte kapitlene varierer en del. Noen av dem er riktig gode, for eksempel kapitlene om depresjon og sosial angst, mens andre virker mindre gjennomarbeidede med mange gjentakelser og selvfølgeligheter.

  Disse innvendingene til tross, jeg anbefaler boken som et utgangspunkt for å lære mer om kognitiv atferdsterapi for barn og unge. Men i kognitiv atferdsterapi er det ikke nok bare å lese om terapi, det er praksis som er det viktige, man må gå i gang, øve seg, skaffe veiledning, diskutere med andre og prøve igjen for å bli en dyktig kognitiv atferdsterapeut. Så på bakgrunn av dette er det bare å sette i gang! Det fortjener barn og unge med psykiske lidelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media