Veiviser i en jungel av rettigheter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eikrem, Tove

  Jungelhåndboken 2012

  9. utg. 133 s, ill. Oslo: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, 2012. Pris NOK 250

  ISBN 978-82-93095-04-0

  Denne håndboken vil være nyttig for både leger og ansatte i NAV, sosialetat og barnevern. Spesielt fastleger, samfunnsmedisinere, psykiatere og fysikalskmedisinere vil fra tid til annen trenge en oppslagsbok for å finne frem i dagens jungel av rettigheter. Boken er også godt egnet som oppslagsbok for mennesker som lever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Som behandler eller veileder kan vi da anbefale at de skaffer seg boken eller finner den på nettadressen www.rettighetssenteret.no.

  Innholdsfortegnelsen og kapittelinndelingen er oversiktlige. Illustrasjonene er morsomme, alle med jungelmotiv. Jeg savner likevel et stikkordregister bakerst, men dette kan leseren kompensere ved å ta i bruk nettutgaven.

  Jungelboken er en skriftlig veiviser til alle som trenger hjelp til å finne frem i den uoversiktlige verdenen som det offentlige tjenesteapparatet kan oppleves som. Forfatteren viser vei til velferdsrettigheter på områder som opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helse- og omsorgstjenesten, boligspørsmål, tilgjengelighet, erstatningsordninger, skattefradragsregler og offentlig saksbehandling. Boken vil derfor kunne være et viktig verktøy som kan bidra til å unngå frustrasjoner blant mange brukere. Våre velferdsordninger er vedtatt i Stortinget for at de som trenger dem, skal få rett til den hjelp og bistand de har krav på i dagens Norge.

  For leger er kapittel seks og sju spesielt nyttig. Her finnes regler om helse- og omsorgstjenesten og regler brukt i NAV og Helfo. Videre omtales samhandlingsreformen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, habilitering og rehabilitering, bruk av tvang, koordinatorordninger, individuell plan, rusomsorg, pasient- og brukerrettigheter, klagebehandling og så videre. Regler knyttet til sykmelding, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og yrkesskader er også tatt med. Det samme gjelder informasjon om stønad ved barns sykdom, dekning av helseutgifter i Helfo, sosiale tjenester i NAV, egenandeler, skjermingsordninger med mer.

  Boken er tenkt brukt både som håndbok og kursbok. Jeg kan derfor anbefale den for dem som selv søker hjelp, og for dem som er lønnet for å hjelpe, behandle og veilede andre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media