Tradisjonell, stø og oppdatert lærebok i nevrologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Scadding, John W.

  Losseff, Nick

  Clinical neurology

  4. utg. 730 s, tab, ill. London: Hodder Arnold, 2012. Pris USD 95

  ISBN 978-0-340-99070-4

  Dette er en meget god lærebok i nevrologi. I detaljeringsgrad er den i overkant omfattende for de fleste medisinstudentene. Men dersom man leser boken parallelt med undervisningen som gis, representerer den et verdifullt supplement. Dessuten egner den seg svært bra som oppslags- og referanseverk i bred klinisk virksomhet. For spesialistkandidater i nevrologi og andre nevrofag vil den gi et svært tilfredsstillende teoretisk grunnlag.

  Det generelle innledningskapitlet i denne fjerde utgaven fremstår noe gammelmodig, blant annet med 20 år gamle referanser for sykdomsforekomst og sammensetning av pasientpopulasjoner i nevrologi. Kapitlene som tar for seg hver enkelt sykdomstilstand, er imidlertid tilfredsstillende oppdatert. Det er lagt til et nytt kapittel om klinisk nevrofysiologi, og både dette og kapitlet om bildedannende undersøkelser er meget bra. Kapitlet om spinalvæskeundersøkelser er dårligere oppdatert. Komplikasjoner ved spinalpunksjon gjennomgås detaljert, men ikke den effektive behandlingen av hodepine etter spinalpunksjon.

  De aller fleste forfatterne praktiserer i London. Boken avspeiler britisk og internasjonal nevrologi. Demens og cerebrovaskulær sykdom, de to viktigste sykdomsgruppene i et folkehelseperspektiv, er godt dekket. Aktiv intervensjon og terapeutiske muligheter burde imidlertid vært enda tydeligere fremhevet, både i disse kapitlene og generelt. Organisatorisk håndtering av pasienter med både akutte og kroniske sykdommer er viktig, men er gitt beskjeden omtale. For infeksjonssykdommer er det i et norsk perspektiv påfallende at hiv har fått et eget kapittel, mens nevroborreliose kun er omtalt som Lyme-sykdom, og uten omtale av vesentlige utfordringer knyttet til mulig kronisk sykdom. Boken avspeiler likevel hvordan nevrologi som fag ekspanderer, med stadig nye sykdomsgrupper og økende antall pasienter som søker til spesialiteten. Smertetilstander og nevroonkologi er nye kapitler i denne utgaven. Søvnforstyrrelser, nevrorehabilitering, genetikk og fatigue-tilstander er likeledes bra dekket.

  Boken er imponerende homogen i oppsettet. Redaktører og forlag må ha nedlagt et stort arbeid i å koordinere 36 forfattere. Innholdsfortegnelsen er omfattende og god. Figurer og tabeller er tilfredsstillende i antall og utforming, selv om den brede teksten dominerer.

  Clinical Neurology er i tilnærming, omfang og målgruppe svært lik den norske Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen. Denne norske læreboken benyttes av de aller fleste medisinstudentene i dag. Styrkene ved den aktuelle teksten er en klar konsentrasjon om klinisk nevrologi uten spesiell vekt på nevropediatri og nevrokirurgi, i tillegg til at den blir komplementær til norsk nevrologi slik den undervises ved lærestedene. Det kan imidlertid være både en styrke og en svakhet når undervisning og lærebok utgår fra samme miljø og tradisjon. Et økende antall studenter har dessuten ikke norsk som morsmål. Sammenlikner man kvaliteten på de to bøkene, står likevel den norske læreboken seg godt både som basisverk og for oppslag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media