Nok epidemiologi for klinikere?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ward, Helen

  Toledano, Mireille B.

  Shaddick, Gavin

  Oxford handbook of epidemiology for clinicians

  388 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 28

  ISBN 978-0-19-852988-0

  I serien med håndbøker fra Oxford University Press har det nå også kommet en i epidemiologi. Målet er å gi klinikere og medisinstudenter basal kunnskap i dette metodefaget. Søkelyset er rettet mot hvordan kunnskap basert på epidemiologisk forskning kan brukes i det kliniske arbeidet.

  Boken er delt inn i fire deler der forfatterne i den første delen tar for seg bruken av epidemiologi i møte med den enkelte pasient, nærmere bestemt klinisk beslutningslære og hvordan sykdomsrisiko kan kommuniseres med pasienten. I andre del om evidensbasert klinisk praksis beskriver forfatterne blant annet litteratursøk, kritisk lesing av epidemiologiske artikler, prinsipper for screening og forebyggende medisin og gjennomføring av kvalitetssikringsstudier. Del tre handler om epidemiologiske metoder. Forfatterne gir her leseren en innføring i hvilke typer epidemiologiske studier det er vanlig å regne med, deres bruk, styrker og svakheter. Deretter følger en innføring i basale statistiske begreper og de vanligste statistiske metodene i epidemiologien. Det finnes for øvrig en egen håndbok i medisinsk statistikk i den samme bokserien. Fjerde del er en kortfattet oversikt over deskriptiv epidemiologi, risikofaktorer og preventive tiltak ved en rekke vanlige sykdommer.

  Boken er i lommeformat. Det er hendig, skjønt de færreste klinikere vil vel prioritere å gå med en epidemiologibok i frakkelommen? Teksten er konsis og oversiktlig, og utstrakt bruk av underoverskrifter og punktvis presentasjon av stoffet gjør det lett å finne frem. Blant annet er kapitlene om ulike studiedesign og statistiske metoder belyst med gode eksempler.

  Et imponerende bredt spekter av epidemiologien har fått plass i denne håndboken. Det betyr samtidig at informasjonen om hvert enkelt tema blir kortfattet og noen ganger for enkel og unyansert. Boken kan derfor ikke erstatte grunnleggende lærebøker i epidemiologi, og den gir heller ikke nok detaljkunnskap for dem som vil gå inn i epidemiologisk forskning. Men den gir derimot oversiktlig informasjon, og den som trenger hjelp til å forstå og bruke epidemiologisk kunnskap i den kliniske hverdagen, vil finne mange gode svar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media