Grundig om utvikling av hjernen og kognitive funksjoner

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ghetti, Simona

  Bower, Patricia J.

  Origins and development of recollection

  Perspectives from psychology and neuroscience. 328 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-534079-2

  Målgruppen er forskere og klinikere med særlig interesse for utviklingen av hjernen og kognitive funksjoner. Hovedvekten er lagt på utviklingen av hukommelse fra tidlige barneår til ung voksen alder, mer spesifikt på «recollection», som er den typen hukommelse der vi bevisst fremkaller et minne om noe vi tidligere har opplevd. Kontrasten er «familiarity», som er en enklere hukommelsesfunksjon der vi reagerer på en stimulering som noe tidligere kjent.

  Forfatterne begynner med en generell, men kritisk presentasjon av hukommelsesmodeller, hvor hovedtesen er at to typer hukommelsesprosesser, «recollection» og «familiarity», er uavhengige av hverandre og utvikler seg ulikt. Studier av «recollection» hos små barn byr på betydelige metodiske problemer, så det er vanskelig å påvise at denne funksjonen er virksom før 2 – 3 års alder. Trolig er evnen til å binde sammen opplevelseskomponenter (tid, sted, person) og evnen til bevisst å fokusere på egne kognitive prosesser nødvendig for utvikling.

  I flere kapitler diskuterer de det anatomiske grunnlaget for hukommelsesprosesser, og de mediale områdene av temporallappen og deler av både frontallappen og parietallappen har særlig betydning. Hippocampus er av kritisk betydning for sammenbinding av opplevelseskomponenter. Konklusjonene baserer seg mye på aktiveringsstudier (funksjonell MR og elektrofysiologi), mens Thomas og Jorgenson gir en verdifull påminnelse om at det skjer betydelige strukturelle forandringer i hjernen i barneårene. De mener at hippocampus modnes tidlig i utviklingen, mens særlig frontallappene har et langvarig utviklingsforløp til ung voksen alder. Det har betydning for balansen mellom ulike aspekter ved hukommelsesfunksjonen.

  Avslutningsvis er det to kapitler om hukommelsesproblemer hos barn med ulike nevrologiske skader. Disse vil være av spesiell interesse for klinikere, mens de øvrige kapitlene vil være mer aktuelle for forskere med noe bakgrunn i kognitiv utviklingspsykologi.

  Boken har flere kjennetegn som gjør den spesielt interessant. Det første er at den omhandler hukommelse hos barn og utvikling i barneårene, i motsetning til de fleste andre bøker, hvor søkelyset er rettet mot eldre og aldersrelatert patologi. Det andre er at forfatterne spesifikt og presist definerer de hukommelsesprosessene som omhandles, noe som gjør det lettere å bedømme om man diskuterer sammenliknbare størrelser. Endelig har boken en klar tematisk organisering, i motsetning til mange redigerte bøker med et sammenrasket preg. Redaktørene er selv ledende forskere innen fagområdet, og de belyser emnet på en systematisk og grundig måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media